dnes je 13.7.2020

Input:

Nariadenie vlády SR o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad od 28. júna 2021

19.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.135 Nariadenie vlády SR o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad od 28. júna 2021

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Nariadenie vlády SR o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad má za cieľ vytvoriť právny základ pre obmedzenie vypúšťania lodného odpadu do mora a zlepšiť dostupnosť a využívanie prístavných zberných zariadení určených na zber lodného odpadu, a tým zabezpečiť bezproblémovú prevádzku námornej dopravy a zvýšiť ochranu morského prostredia.

Slovenská republika prijíma toto nariadenie vlády SR kvôli transpozícii smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/883 zo 17. apríla 2019 o prístavných zberných zariadeniach na vykladanie odpadu z lodí, ktorou sa mení smernica 2010/65/EÚ a zrušuje smernica 2000/59/ES.

V súlade s termínom transpozície uvedenej smernice sa navrhuje účinnosť nariadenia vlády SR od 28. júna 2021.

Nariadenie vlády SR sa vzťahuje na námorné lode vrátane námorných rybárskych lodí, námorných rekreačných plavidiel, plavidiel na podvodných krídlach, vznášadiel, ponorných plavidiel, plávajúcich zariadení a námorných jácht, ktoré plávajú do prístavu členského štátu EÚ alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo sú v ňom prevádzkované, okrem lodí poskytujúcich prístavné služby, vojnových lodí, vojnových pomocných lodí a iných lodí, ktoré vlastní alebo prevádzkuje štát na vládne nekomerčné účely.

Lodným odpadom je každý odpad vrátane zvyškov nákladu, ktorý vzniká počas prevádzky námornej lode alebo počas nakladania, vykladania a čistenia a odpad podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ako aj pasívne vylovený odpad, ktorý je zozbieraný v sieťach počas rybolovných operácií.

Nariadenie vlády SR stanovuje v súvislosti s lodným odpadom nasledovné povinnosti:

1. vlastník, prevádzkovateľ, agent alebo veliteľ námornej lode plávajúcej do prístavu členského štátu je povinný vyplniť predbežné oznámenie o lodnom odpade podľa vzoru ustanoveného v prílohe 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/883 zo 17. apríla 2019 o prístavných zberných zariadeniach na vykladanie odpadu z lodí, ktorou sa mení smernica 2010/65/EÚ a zrušuje smernica 2000/59/ES a požadované informácie oznámi príslušnému orgánu pobrežného členského štátu:

  1. aspoň 24 hodín pred priplávaním, ak je prístav určenia známy,
  2. ihneď, ako bude známy prístav, do ktorého námorná loď pripláva, ak je táto informácia zrejmá do 24 hodín pred priplávaním alebo
  3. najneskôr po odplávaní z predchádzajúceho prístavu, ak plavba trvá menej ako 24 hodín.

2. Uchovávať informácie na námornej lodi aspoň do ďalšieho prístavu, do ktorého námorná loď pripláva, ak je to možné v elektronickej podobe a na požiadanie sa poskytnú príslušným orgánom pobrežného členského štátu.

3. Nahlasovať informácie elektronicky do systému námorných informácií SafeSeaNet.

4. Veliteľ námornej lode pred odplávaním z prístavu členského štátu zabezpečí vyloženie všetkého lodného odpadu do prístavného zberného zariadenia v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.

5. Vlastník, prevádzkovateľ, agent alebo veliteľ námornej lode pred odplávaním z prístavu alebo okamžite po prevzatí potvrdenia o vyložení lodného odpadu elektronicky nahlási informácie nachádzajúce sa v tomto potvrdení do systému námorných informácií SafeSeaNet.

6. Informácie z potvrdenia o vyložení lodného odpadu sú dostupné na palube námornej lode najmenej dva roky spolu s knihou ropných látok, knihou záznamov o náklade, knihou záznamov o lodnom odpade alebo plánom nakladania s lodným odpadom a na požiadanie sa poskytnú príslušnému orgánu pobrežného členského štátu.

7. Vlastník, prevádzkovateľ, agent alebo veliteľ námornej lode musí elektronicky a bezodkladne nahlásiť informácie o skutočnom čase priplávania do prístavu členského štátu a čase odplávania z prístavu členského