dnes je 20.1.2021

Input:

Smernica o evidencii a spôsobe účtovania drobného hmotného a nehmotného majetku v PO

26.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.2.3 Smernica o evidencii a spôsobe účtovania drobného hmotného a nehmotného majetku v PO

Ing. Miriam Majorová; PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Názov organizácie:    
Názov internej smernice: Evidencia a spôsob účtovania drobného hmotného a nehmotného majetku 
Poradové číslo smernice:    
Dátum vyhotovenia internej smernice:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Prílohy:    

V § 21 ods. 4 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov je upravený spôsob účtovania drobného dlhodobého hmotného majetku a v § 21 ods. 2 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov je upravený spôsob účtovania drobného dlhodobého nehmotného majetku.

Drobný hmotný majetok, ktorého vstupná (obstarávacia) cena je do 200 EUR, sa jednorázovo zaúčtuje do nákladov na účet 501 - Spotreba materiálu a súčasne do podsúvahovej evidencie.

Drobný nehmotný majetok, ktorého vstupná (obstarávacia) cena je do 600 EUR, sa jednorázovo zaúčtuje do nákladov na účet 518 – Ostatné služby

Účtovná jednotka sa rozhodla, že pri drobnom hmotnom majetku od 50 EUR do 200 EUR a pri drobnom nehmotnom majetku od 300 EUR do 600 EUR bude viesť operatívnu (pomocnú) evidenciu.

Drobný hmotný majetok, ktorého vstupná (obstarávacia) cena je 200 EUR do 1 700 EUR, zaúčtuje rozpočtová organizácia a obec na účet 028 - Drobný dlhodobý hmotný majetok.

Drobný nehmotný majetok, ktorého vstupná (obstarávacia) cena je od