dnes je 19.1.2021

Input:

Smernica o evidencii, odpisovaní a účtovaní majetku v PO

26.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.2.1 Smernica o evidencii, odpisovaní a účtovaní majetku v PO

Ing. Miriam Majorová; PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Názov organizácie:   
Názov internej smernice:  Evidencia, odpisovanie a účtovanie majetku  
Poradové číslo smernice:   
Dátum vyhotovenia internej smernice:   
Za správnosť smernice zodpovedá:   
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:   
Prílohy:   
 Útvar/oddelenie/  Meno  Dátum  Podpis  
prac. Zaradenie  
Vypracoval:      
Pripomienkoval      
     
     
Schválil:      
Účinnosť internej smernice od  Odporúčané: začiatok bežného účtovného obdobia (1.1.20XX)  
Účinnosť internej smernice do  Odporúčané: koniec bežného účtovného obdobia (31.12.20XX)  

Vnútorný predpis (interná smernica) je vypracovaný v zmysle zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve) a v zmysle Opatrenia MF SR z 8.augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, uverejneného pod č. MF/16786/2007-31 v neskorších predpisov (ďalej len Postupy účtovania).

Článok 1

Vymedzenie základných pojmov

Z časového hľadiska sa majetok člení na:

- dlhodobý majetok je majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok,

- krátkodobý majetok je majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je najviac jeden rok.

Dlhodobý majetok sa člení na:

- dlhodobý nehmotný majetok,

- dlhodobý hmotný majetok,

- dlhodobý finančný majetok,

- dlhodobé pohľadávky.

Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtujú v účtovej triede 0 - Dlhodobý majetok:

- aktivované náklady na vývoj, softvér, oceniteľné autorské práva, technické zhodnotenie, ak nie je súčasťou ocenenia dlhodobého nehmotného majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako 2 400 EUR (suma ustanovená osobitným predpisom pre nehmotný majetok - zákon o dani z príjmov) a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok,

- drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je od 600 EUR do 2 400 EUR a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Uvedený drobný dlhodobý nehmotný majetok sa bude financovať z kapitálových výdavkov.

Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú:

- pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov,

- samostatné hnuteľné veci s výnimkou hnuteľných vecí uvedených v písmene a) a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorých ocenenie je vyššie ako 1 700 EUR, (suma ustanovená osobitným predpisom pre nehmotný majetok - zákon o dani z príjmov)

- pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,

- základné stádo a ťažné zvieratá, bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu,

- otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technická rekultivácia a technické zhodnotenie, ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku; súčasťou technickej rekultivácie môžu byť len stavby, napríklad komunikácie, ktoré svojím charakterom, účelom a rozsahom slúžia na vykonanie technickej rekultivácie, pričom technická rekultivácia nie je dlhodobým hmotným majetkom, ak tak ustanovuje osobitný predpis,

- drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je od 500 EUR do 1 700 EUR a prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok. Uvedený drobný dlhodobý hmotný majetok sa bude financovať z kapitálových výdavkov,

- ako príslušenstvo dlhodobého hmotného majetku sa účtujú predmety, ktoré tvoria s hlavnou vecou jeden celok a sú súčasťou jeho ocenenia a evidencie. Príslušenstvo je súčasťou dodávky hlavnej veci alebo ho možno k hlavnej veci priradiť dodatočne.

Ako dlhodobý finančný majetok sa účtujú najmä:

- umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov, pozemky, ktoré sú obstarané za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov.

Dlhodobé pohľadávky sú pohľadávky s dohodnutou dobou splatnosti alebo zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok.

Ako dlhodobý majetok sa neúčtujú drobný nehmotný majetok ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom, a ktorý sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby drobný hmotný majetok, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom, a ktorý sa účtuje ako zásoby (bližšie upravené vo vnútornom predpise – internej smernici k drobnému dlhodobému majetku).

Článok 2

Oceňovanie majetku

Na účely zákona o účtovníctve sa rozumie:

- obstarávacou cenou cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním,

- reálnom hodnotou, skutočná cena majetku (t. j. trhovou cenou),

- vlastnými nákladmi - priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť,

- menovitou hodnotou cena, ktorá je uvedená na peňažných prostriedkoch a ceninách, alebo suma, na ktorú pohľadávka alebo záväzok znie.

Dlhodobý majetok a jeho technické zhodnotenie sa oceňuje podľa zákona o účtovníctve:

- obstarávacou cenou,

- reálnou hodnotou (bezodplatne nadobudnutý a novozistený majetok),

- vlastnými nákladmi.

Ocenenie jednotlivého dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a zvýši o náklady na dokončené technické zhodnotenie, ak náklady v úhrne za účtovné obdobie sú vyššie ako suma uvedená v osobitnom predpise a technické hodnotenie je v tomto účtovnom období uvedené do užívania. Náklady neprevyšujúce uvedenú sumu sa môžu účtovať ako

technické zhodnotenie

služby, ak ide o dlhodobý nehmotný majetok,

náklady, ak ide o dlhodobý hmotný majetok.

Ocenenie súboru hnuteľného majetku sa zvyšuje o obstarávaciu cenu vecí dodatočne zaradených do súboru hnuteľného majetku.

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve.

Finančný majetok sa oceňuje podľa zákona:

- obstarávacou cenou,

- reálnou hodnotou, v prípade bezodplatného nadobudnutia.

Zásoby sa oceňujú podľa zákona:

- obstarávacou cenou,

- reálnou hodnotou,

- vlastnými nákladmi.

Článok 3

Obstaranie a evidencia majetku

Na účte 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku sa účtuje obstaraný dlhodobý nehmotný majetok do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním. Súčasťou nákladov súvisiacich s obstaraním nie sú úroky a kurzové rozdiely.

Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a jeho technické zhodnotenie do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním, najmä na

- prípravu a zabezpečenie obstarania dlhodobého hmotného majetku, napríklad odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, výdavky (náklady) na poskytnutie záruk v súvislosti s obstaraním, a to do času uvedenia dlhodobého majetku do používania,

- prieskumné, geologické, geodetické a projektové práce vrátane viacerých navrhovaných riešení, umelecké diela tvoriace súčasť stavebných projektov, náhrady na odstránenie ekonomickej ujmy poľnohospodárskych organizácií, odvody za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre zriadenie staveniska, otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technickú rekultiváciu, technické zhodnotenie, dopravné, montážne práce a clo,

- zabezpečovacie a konzervačné práce alebo udržiavacie a dekonzervačné práce, ak sa zastavia práce na obstarávaní dlhodobého hmotného majetku,

- náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a náhrady majetkovej ujmy poskytované vlastníkovi nehnuteľnosti podľa osobitných predpisov a platby za ekologickú ujmu v súvislosti s výstavbou,

- úhradu nákladov účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného príkonu alebo požadovanej dodávky plynu, tepla a vody, ako aj úhrada vlastníkovi rozvodného zariadenia za preložku rozvodného zariadenia,

- skúšky, ktorými zhotoviteľ preukazuje riadne vykonanie diela; ak pri skúškach vzniknú použiteľné výrobky alebo výkony, ktoré podľa zmluvy patria objednávateľovi, znížia sa o výnosy z týchto výrobkov alebo výkonov náklady na obstaranie dlhodobého hmotného majetku,

- vyvolanú investíciu, ktorou sa rozumie obstaranie majetku alebo služby, ktoré nebude účtovná jednotka používať, ale ktoré jej vznikli podľa osobitného predpisu alebo zo zmluvy v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku.

Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa neúčtujú náklady, ktoré nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku, ale sú súčasťou prevádzkových nákladov, a to:

- úroky z úverov a kurzové rozdiely,

- penále, pokuty, poplatky, úroky z omeškania alebo iné zmluvné sankcie a peňažné náhrady škôd súvisiace s obstarávaním dlhodobého hmotného majetku,

- náklady na prípravu zamestnancov pre budované prevádzky a zariadenia,

- náklady na vybavenie obstarávaného dlhodobého majetku zásobami,

- náklady na biologickú rekultiváciu,

- náklady súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli po uvedení obstarávaného hmotného majetku do používania,

- náklady na odstraňovanie čiastočného fyzického opotrebenia alebo poškodenia majetku za účelom jeho uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu,

- náklady na spomaľovanie fyzického opotrebenia majetku, predchádzanie jeho následkom a odstraňovanie drobnejších závad.

Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtujú aj náklady vynaložené na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku, ktorý má účtovná jednotka v nájme alebo bude mať v nájme na základe písomnej zmluvy a toto technické zhodnotenie sa bude odpisovať. V účtovníctve vlastníka prenajatého dlhodobého hmotného majetku sa v takomto prípade neúčtujú náklady na technické zhodnotenie a tieto náklady nezvyšujú obstarávaciu cenu dlhodobého hmotného majetku.

Analytická evidencia sa vedie podľa jednotlivých položiek majetku v registri dlhodobého majetku. V analytickej evidencii sa dlhodobý majetok sleduje podľa:

- subjektov, od ktorých bol obstaraný,

- zdrojov financovania,

- miesta, kde je umiestnený.

Vedením analytickej evidencie je poverený zamestnanec, ktorý zodpovedá za evidenciu a oceňovanie majetku.

Majetok v analytickej evidencii je vedený v jednotkách množstva a v peňažných jednotkách.

Prvotným dokladom na zaradenie dlhodobého majetku do analytickej evidencie je:

dokument o obstaraní majetku (kúpna zmluva, darovacia zmluva, delimitačný protokol, protokol o prevode správy, dodávateľská faktúra ...), protokol o zaradení dlhodobého majetku do používania.

Zamestnanec poverený vedením analytickej evidencie majetku overí vecnú a číselnú správnosť dokumentov podľa odseku 8 písm. a). Po rozhodnutí účtovnej jednotky o zaradení majetku do používania, vystaví poverený zamestnanec ku každému nadobudnutému majetku protokol o zaradení majetku do používania, pridelí mu inventárne číslo a zaeviduje ho v majetkovej evidencii.

Pri nehnuteľnosti obstaranej na základe zmluvy, ak do nadobudnutia vlastníctva vkladom do katastra nehnuteľností nadobúdateľ nehnuteľnosť užíva, dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň prevzatia nehnuteľnosti nadobúdateľom do užívania k dátumu uvedenému v zmluve alebo v inom doklade o odovzdaní nehnuteľnosti do užívania; u prevádzajúceho je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň odovzdania nehnuteľnosti. Ak nebude vklad do katastra nehnuteľností povolený, účtovné zápisy sa zrušia. Vlastníctvo nehnuteľnosti sa preukazuje listom vlastníctva, ktorý je doložený k prvotným dokladom.

Evidencia dlhodobého majetku obsahuje:

dokumenty o obstaraní majetku (kúpna zmluva, darovacia zmluva, delimitačný protokol, protokol o prevode správy, dodávateľská faktúra ...),

protokol o zaradení dlhodobého majetku do používania,

inventárne karty majetku,

odpisový plán,

protokol o vyradení dlhodobého majetku.

Operatívna evidencia drobného majetku obsahuje:

- protokol o zaradení drobného majetku do používania alebo výdajka zo skladu,

- protokol o vyradení drobného majetku,

Evidencia majetku je vedená prostriedkami výpočtovej techniky za použitia programu ..............................

Článok 4

Odpisovanie majetku

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov. Zostatková cena sa zisťuje pomocou oprávok k dlhodobému nehmotnému a dlhodobému hmotnému majetku.

Dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich