dnes je 3.12.2020

Input:

Smernica o evidencii, odpisovaní a účtovaní majetku v PO

10.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.2.1 Smernica o evidencii, odpisovaní a účtovaní majetku v PO

Ing. Miriam Majorová; PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Názov organizácie:         
Názov internej smernice:    Evidencia, odpisovanie a účtovanie majetku    
Poradové číslo smernice:         
Dátum vyhotovenia internej smernice:         
Za správnosť smernice zodpovedá:         
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:         
Prílohy:         
     Útvar/oddelenie/    Meno    Dátum    Podpis    
prac. Zaradenie    
Vypracoval:                        
Pripomienkoval                        
                         
                         
Schválil:                        
Účinnosť internej smernice od    Odporúčané: začiatok bežného účtovného obdobia (1.1.20XX)    
Účinnosť internej smernice do    Odporúčané: koniec bežného účtovného obdobia (31.12.20XX)    

Vnútorný predpis (interná smernica) je vypracovaný v zmysle zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve) a v zmysle Opatrenia MF SR z 8.augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, uverejneného pod č. MF/16786/2007-31 v neskorších predpisov (ďalej len Postupy účtovania).

Článok 1

Vymedzenie základných pojmov

  Z časového hľadiska sa majetok člení na:

dlhodobý majetok je majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok,

- krátkodobý majetok je majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je najviac jeden rok.

Dlhodobý majetok sa člení na:

− dlhodobý nehmotný majetok,

− dlhodobý hmotný majetok,

− dlhodobý finančný majetok,

− dlhodobé pohľadávky.

Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtujú v účtovej triede 0 - Dlhodobý majetok:

− aktivované náklady na vývoj, softvér, oceniteľné autorské práva, technické zhodnotenie, ak nie je súčasťou ocenenia dlhodobého nehmotného majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako 2 400 EUR (suma ustanovená osobitným predpisom pre nehmotný majetok - zákon o dani z príjmov) a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok,

drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je od 600 EUR do 2 400 EUR a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Uvedený drobný dlhodobý nehmotný majetok sa bude financovať z kapitálových výdavkov.

Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú:

− pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov,

− samostatné hnuteľné veci s výnimkou hnuteľných vecí uvedených v písmene a) a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorých ocenenie je vyššie ako 1 700 EUR, (suma ustanovená osobitným predpisom pre nehmotný majetok - zákon o dani z príjmov)

− pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,

− základné stádo a ťažné zvieratá, bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu,

− otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technická rekultivácia a technické zhodnotenie, ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku; súčasťou technickej rekultivácie môžu byť len stavby, napríklad komunikácie, ktoré svojím charakterom, účelom a rozsahom slúžia na vykonanie technickej rekultivácie, pričom technická rekultivácia nie je dlhodobým hmotným majetkom, ak tak ustanovuje osobitný predpis,

drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je od 500 EUR do 1 700 EUR a prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok. Uvedený drobný dlhodobý hmotný majetok sa bude financovať z kapitálových výdavkov,

− ako príslušenstvo dlhodobého hmotného majetku sa účtujú predmety, ktoré tvoria s hlavnou vecou jeden celok a sú súčasťou jeho ocenenia a evidencie. Príslušenstvo je súčasťou dodávky hlavnej veci alebo ho možno k hlavnej veci priradiť dodatočne.

  Ako dlhodobý finančný majetok sa účtujú najmä:

− umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov, pozemky, ktoré sú obstarané za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov.

Dlhodobé pohľadávky sú pohľadávky s dohodnutou dobou splatnosti alebo zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok.

Ako dlhodobý majetok sa neúčtujú drobný nehmotný majetok ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom, a ktorý sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby drobný hmotný majetok, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom, a ktorý sa účtuje ako zásoby (bližšie upravené vo vnútornom predpise – internej smernici k drobnému dlhodobému majetku).

Článok 2

Oceňovanie majetku

Na účely zákona o účtovníctve sa rozumie:

obstarávacou cenou cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním,

reálnom hodnotou, skutočná cena majetku (t. j. trhovou cenou),

vlastnými nákladmi - priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť,

menovitou hodnotou cena, ktorá je uvedená na peňažných prostriedkoch a ceninách, alebo suma, na ktorú pohľadávka alebo záväzok znie.

Dlhodobý majetok a jeho technické zhodnotenie sa oceňuje podľa zákona o účtovníctve:

− obstarávacou cenou,

− reálnou hodnotou (bezodplatne nadobudnutý a novozistený majetok),

− vlastnými nákladmi.

Ocenenie jednotlivého dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a zvýši o náklady na dokončené technické zhodnotenie, ak náklady v úhrne za účtovné obdobie sú vyššie ako suma uvedená v osobitnom predpise a technické hodnotenie je v tomto účtovnom období uvedené do užívania. Náklady neprevyšujúce uvedenú sumu sa môžu účtovať ako

technické zhodnotenie

služby, ak ide o dlhodobý nehmotný majetok,

náklady, ak ide o dlhodobý hmotný majetok.

Ocenenie súboru hnuteľného majetku sa zvyšuje o obstarávaciu cenu vecí dodatočne zaradených do súboru hnuteľného majetku.

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve.

Finančný majetok sa oceňuje podľa  zákona:

− obstarávacou cenou,

− reálnou hodnotou, v prípade bezodplatného nadobudnutia.

Zásoby sa oceňujú podľa  zákona:

− obstarávacou cenou,

− reálnou hodnotou,

− vlastnými nákladmi.

Článok 3

Obstaranie a evidencia majetku

Na účte 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku sa účtuje obstaraný dlhodobý nehmotný majetok do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním. Súčasťou nákladov súvisiacich s obstaraním nie sú úroky a kurzové rozdiely.

Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a jeho technické zhodnotenie do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním, najmä na

− prípravu a zabezpečenie obstarania dlhodobého hmotného majetku, napríklad odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, výdavky (náklady) na poskytnutie záruk v súvislosti s obstaraním, a to do času uvedenia dlhodobého majetku do používania,

− prieskumné, geologické, geodetické a projektové práce vrátane viacerých navrhovaných riešení, umelecké diela tvoriace súčasť stavebných projektov, náhrady na odstránenie ekonomickej ujmy poľnohospodárskych organizácií, odvody za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre zriadenie staveniska, otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technickú rekultiváciu, technické zhodnotenie, dopravné, montážne práce a clo,

− zabezpečovacie a konzervačné práce alebo udržiavacie a dekonzervačné práce, ak sa zastavia práce na obstarávaní dlhodobého hmotného majetku,

− náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a náhrady majetkovej ujmy poskytované vlastníkovi nehnuteľnosti podľa osobitných predpisov a platby za ekologickú ujmu v súvislosti s výstavbou,

− úhradu nákladov účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného príkonu alebo požadovanej dodávky plynu, tepla a vody, ako aj úhrada vlastníkovi rozvodného zariadenia za preložku rozvodného zariadenia,

− skúšky, ktorými zhotoviteľ preukazuje riadne vykonanie diela; ak pri skúškach vzniknú použiteľné výrobky alebo výkony, ktoré podľa zmluvy patria objednávateľovi, znížia sa o výnosy z týchto výrobkov alebo výkonov náklady na obstaranie dlhodobého hmotného majetku,

− vyvolanú investíciu, ktorou sa rozumie obstaranie majetku alebo služby, ktoré nebude účtovná jednotka používať, ale ktoré jej vznikli podľa osobitného predpisu alebo zo zmluvy v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku.

Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa neúčtujú náklady, ktoré nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku, ale sú súčasťou prevádzkových nákladov, a to:

− úroky z úverov a kurzové rozdiely,

− penále, pokuty, poplatky, úroky z omeškania alebo iné zmluvné sankcie a peňažné náhrady škôd súvisiace s obstarávaním dlhodobého hmotného majetku,

− náklady na prípravu zamestnancov pre budované prevádzky a zariadenia,

− náklady na vybavenie obstarávaného dlhodobého majetku zásobami,

− náklady na biologickú rekultiváciu,

− náklady súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli po uvedení obstarávaného hmotného majetku do používania,

− náklady na odstraňovanie čiastočného fyzického opotrebenia alebo poškodenia majetku za účelom jeho uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu,

− náklady na spomaľovanie fyzického opotrebenia majetku, predchádzanie jeho následkom a odstraňovanie drobnejších závad.

Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtujú aj náklady vynaložené na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku, ktorý má účtovná jednotka v nájme alebo bude mať v nájme na základe písomnej zmluvy a toto technické zhodnotenie sa bude odpisovať. V účtovníctve vlastníka prenajatého dlhodobého hmotného majetku sa v takomto prípade neúčtujú náklady na technické zhodnotenie a tieto náklady nezvyšujú obstarávaciu cenu dlhodobého hmotného majetku.

Analytická evidencia sa vedie podľa jednotlivých položiek majetku v registri dlhodobého majetku. V analytickej evidencii sa dlhodobý majetok sleduje podľa:

− subjektov, od ktorých bol obstaraný,

− zdrojov financovania,

− miesta, kde je umiestnený.

Vedením analytickej evidencie je poverený zamestnanec, ktorý zodpovedá za evidenciu a oceňovanie majetku.

Majetok v analytickej evidencii je vedený v jednotkách množstva a v peňažných jednotkách.

Prvotným dokladom na zaradenie dlhodobého majetku do analytickej evidencie je:

dokument o obstaraní majetku (kúpna zmluva, darovacia zmluva, delimitačný protokol, protokol o prevode správy, dodávateľská faktúra ...), protokol o zaradení dlhodobého majetku do používania.

Zamestnanec poverený vedením analytickej evidencie majetku overí vecnú a číselnú správnosť dokumentov podľa odseku 8 písm. a). Po rozhodnutí účtovnej jednotky o zaradení majetku do používania, vystaví poverený zamestnanec ku každému nadobudnutému majetku protokol o zaradení majetku do používania, pridelí mu inventárne číslo a zaeviduje ho v majetkovej evidencii.

Pri nehnuteľnosti obstaranej na základe zmluvy, ak do nadobudnutia vlastníctva vkladom do katastra nehnuteľností nadobúdateľ nehnuteľnosť užíva, dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň prevzatia nehnuteľnosti nadobúdateľom do užívania k dátumu uvedenému v zmluve alebo v inom doklade o odovzdaní nehnuteľnosti do užívania; u prevádzajúceho je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň odovzdania nehnuteľnosti. Ak nebude vklad do katastra nehnuteľností povolený, účtovné zápisy sa zrušia. Vlastníctvo nehnuteľnosti sa preukazuje listom vlastníctva, ktorý je doložený k prvotným dokladom.

Evidencia dlhodobého majetku obsahuje:

dokumenty o obstaraní majetku (kúpna zmluva, darovacia zmluva, delimitačný protokol, protokol o prevode správy, dodávateľská faktúra ...),

protokol o zaradení dlhodobého majetku do používania,

inventárne karty majetku,

odpisový plán,

protokol o vyradení dlhodobého majetku.

Operatívna evidencia drobného majetku obsahuje:

− protokol o zaradení drobného majetku do používania alebo výdajka zo skladu,

− protokol o vyradení drobného majetku,

Evidencia majetku je vedená prostriedkami výpočtovej techniky za použitia programu ..............................

Článok 4

Odpisovanie majetku

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov. Zostatková cena sa zisťuje pomocou oprávok k dlhodobému nehmotnému a dlhodobému hmotnému majetku.

Dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku.

Technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku sa odpíše takým spôsobom ako dlhodobý nehmotný majetok, ku ktorému sa vzťahuje.

Účtovné odpisy sa počítajú z ceny, ktorou je dlhodobý nehmotný majetok alebo dlhodobý hmotný majetok ocenený v účtovníctve.

Účtovné odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v podielovom spoluvlastníctve sa vykonávajú za