dnes je 19.1.2021

Input:

Smernica o poskytovaní naturálnej mzdy

9.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.4 Mzda

3.1.4.1 Smernica o poskytovaní naturálnej mzdy

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Stiahnuť dokument


Názov účtovnej jednotky  
(adresa, IČO)   
    
Názov smernice   O poskytovaní naturálnej mzdy   
Prílohy       
Číslo smernice       
Rozsah platnosti       
Za správnosť smernice zodpovedá       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá       
Platnosť smernice pre obdobie       
Schválil       

...................... ... (uvedie sa plný názov zamestnávateľa - napr. akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným a pod., vrátane adresy sídla a IČO) v zmysle § 84 ZP v znení neskorších predpisov po dohode so zástupcami zamestnancov vydáva /je možná dohoda všeobecných podmienok v kolektívnej zmluve/

Interný predpis o poskytovaní naturálnej mzdy

Článok I

Pôsobnosť interného predpisu

Týmto interným predpisom sa upravujú bližšie podrobnosti na poskytovanie naturálnej mzdy podľa § 127 ZP, ktorá sa poskytne na základe dohody v pracovnej zmluve alebo zmenou pracovnej zmluvy.

Článok II

Vymedzenie naturálnej mzdy

1. Zamestnancovi možno poskytovať časť mzdy, s výnimkou minimálnej mzdy, formou naturálnej mzdy. Naturálna mzda je ocenenie práce zamestnanca v nepeňažnej forme. Naturálnou mzdou sa rozumie vecné plnenie za prácu, vyjadrené v peňažnej hodnote. Môže sa poskytovať ako ..... (napr. výrobky produkované zamestnávateľom, poukážky na nákup v podnikovej predajni, vo forme poskytovaných služieb a pod.). Ako naturálnu mzdu možno poskytovať

- výrobky,

- výkony,

- práce,

- služby.

(je len informatívneho charakteru, nie je súčasť smernice)

Mzdové podmienky zamestnávateľ dohodne s príslušným odborovým orgánom v kolektívnej zmluve alebo so zamestnancom v pracovnej zmluve. V mzdových podmienkach zamestnávateľ dohodne najmä formy odmeňovania zamestnancov, sumu základnej zložky mzdy a ďalšie zložky plnení poskytovaných za prácu a podmienky ich poskytovania (§ 119 ZP). V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve (§ 43 ZP). Naturálnu mzdu môže zamestnávateľ poskytovať len so súhlasom zamestnanca a za podmienok s ním dohodnutých.

Je potrebné konkretizovať, aké druhy alebo typy výrobkov vyrábaných zamestnávateľom alebo služieb poskytovaných zamestnávateľom sa budú poskytovať ako naturálna mzda. Konkretizácia je dôležitá pre vyjadrenie hodnoty poskytnutých naturálií v peňažnej forme. Nakoľko Zákonník práce naturálnu formu neobmedzuje výlučne len na výrobky zamestnávateľa alebo služby poskytované zamestnávateľom, nie je v krajnom prípade vylúčené ani to, že zamestnávateľ poskytne tovar od dodávateľa prípadne služby iného poskytovateľa služieb.

2. Nie je dovolené poskytovať v naturálnej forme liehoviny alebo iné návykové látky. Zľava na cestovnom pre zamestnanca dopravcu sa nepovažuje za naturálnu mzdu.

Za liehoviny sa všeobecne považujú alkoholické nápoje s vysokým obsahom alkoholu. Podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh. Liehovinou sa rozumie kvapalina obsahujúca etylalkohol, určená na priamu ľudskú spotrebu alebo na výrobu iných požívatín; má špecifické organoleptické vlastnosti a množstvo etylalkoholu najmenej 15 objemových percent okrem vaječných likérov a likérov s vajcom s dovoleným množstvom etylalkoholu najmenej 14 objemových percent; liehovina sa môže vyrábať destiláciou, maceráciou alebo zmiešaním.

Pod inými návykovými látkami sa rozumejú omamné a psychotropné látky ako aj ostatné chemické látky, ktorých užívanie môže vyvolať závislosť osôb od nich, poškodiť ich zdravie a viesť k toxikománii; ich okruh ustanovuje príloha č. 1 k zákonu č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.

Článok III

Podmienky poskytovania naturálnej mzdy

1. Naturálnu mzdu podľa tohto interného predpisu možno poskytovať, len ak s takouto formou a s podmienkami, za ktorých bude naturálna mzda poskytovaná, zamestnanec vyjadril písomný súhlas, a to: ....................................................................................................................................................................

Je možné vymedziť, že ak zamestnanec bude súhlasiť, v naturálnej forme sa poskytnú výrobky v hodnote napr. Vianočného platu. Okrem takejto možnosti sa poskytovanie naturálnej mzdy často využíva na preklenutie obdobia nedostatku finančných prostriedkov na účte. Za výrobky je možné považovať aj potraviny rastlinného alebo živočíšneho pôvodu (napr. v prípade poľnohospodárskej výroby mäso dochovaných zvierat prípadne priamo živé zvieratá).

2. V prípade záujmu zo strany zamestnanca môže ... (uviesť napr. funkciu nadriadeného, ktorý rozhodne o tejto možnosti) rozhodnúť, že časť mzdy sa zamestnancovi na jeho žiadosť poskytne v naturálnej forme aj v inom období roka.

3. Zamestnancovi musí byť v peňažnej forme vždy vyplatená suma najmenej vo výške .... (minimálnej mzdy alebo príslušného minimálneho mzdového nároku).

§ 127 ods. 1 ZPstanovuje zamestnávateľovi povinnosť poskytnúť zamestnancovi v peňažnej forme mzdu najmenej vo výške minimálnej mzdy. Odporúča sa exaktne vymedziť situácie, za ktorých sa bude zamestnancovi poskytovať naturálna mzda. Keďže sa vyžaduje individuálny súhlas zamestnanca s takýmto postupom zamestnávateľa, je možné podmienky poskytovania naturálnej mzdy dohodnúť vopred v pracovnej zmluve so zamestnancom.

Článok IV

Peňažná výška naturálnej mzdy

1. Naturálna mzda je mzdou, ktorej peňažná výška sa zahŕňa do mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu na účely