dnes je 19.1.2021

Input:

Smernica o postupe zamestnávateľa pri vyhlásení výluky

7.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.3.1 Smernica o postupe zamestnávateľa pri vyhlásení výluky

JUDr. Milada Illašová; JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)   
   
Názov smernice   Postup zamestnávateľa pri vyhlásení výluky podľa § 27 a nasl. Zákona o kolektívnom vyjednávaní   
Prílohy      
Číslo smernice      
Rozsah platnosti      
Za správnosť smernice zodpovedá      
Za dodržiavanie smernice zodpovedá      
Platnosť smernice pre obdobie      
Schválil      

Článok I

Všeobecné ustanovenia

 1. Zamestnanci a zamestnávateľ majú právo na kolektívne vyjednávanie; v prípade rozporu ich záujmov zamestnanci majú právo na štrajk a zamestnávateľ má právo na výluku ( Čl. 10 Základných zásad ZP) .
 2. Zamestnávateľ v prípade hroziaceho sporu o uzavretie podnikovej kolektívnej zmluvy využije všetky možnosti kolektívneho vyjednávania v súlade s ustanovením § 8 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKV) a k vyhláseniu výluky pristúpi len v krajnom prípade.

Článok II

Riešenie sporu o uzavretie kolektívnej zmluvy pred sprostredkovateľom

 1. Pokiaľ rokovania medzi odborovým orgánom a zamestnávateľom budú v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa a od predloženia písomného návrhu na uzavretie kolektívnej zmluvy uplynie najmenej 60 dní (§ 11 ods. 2 ZKV), zamestnávateľ môže predložiť odborovému orgánu návrh na dohodu o osobe sprostredkovateľa, ktorý by mal kolektívny spor riešiť. (§ 11 ods. 1 ZKV)
 2. Ak sa odborový orgán a zamestnávateľ na osobe sprostredkovateľa nedohodnú, zamestnávateľ bez zbytočného meškania ....... ( možno stanoviť lehotu )..... podá na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo”) žiadosť o určenie sprostredkovateľa zo zoznamu sprostredkovateľov vedeného na ministerstve. V žiadosti o riešenie sporu zamestnávateľ uvedie presné vymedzenie predmetu sporu a doloží ho potrebnými písomnými materiálmi, ktoré odovzdá ministerstvu v dvoch vyhotoveniach. (§ 11 ods. 3 ZKV). Zamestnávateľ súčasne žiadosť o riešenie sporu doručí odborovému orgánu.
 3. Ak sa spor nevyrieši do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti o riešenie sporu sprostredkovateľom alebo odo dňa doručenia rozhodnutia o určenie sprostredkovateľa, zamestnávateľ bude považovať konanie pred sprostredkovateľom za neúspešné. (§ 12 ods. 3 ZKV)

Článok III

Postup zamestnávateľa pred vyhlásením výluky

 1. Ak nedôjde k uzavretiu kolektívnej zmluvy ani po konaní pred sprostredkovateľom a zmluvné strany nepožiadajú o riešenie sporu rozhodcu, môže sa ako krajný prostriedok riešenia sporu o uzavretie kolektívnej zmluvy vyhlásiť výluka (§ 27 ods. 1 ZKV).
 2. O vyhlásení výluky rozhodne ........... (uviesť príslušný orgán obchodnej spoločnosti alebo jeho poradný orgán) ............... (stanoviť, akým spôsobom príslušný orgán zamestnávateľa rozhoduje, napr. : hlasovaním členov tohto orgánu - v tom prípade treba stanoviť aj spôsob hlasovania - alebo vzájomnou dohodou členov rozhodujúceho orgánu, a p.(V ďalších bodoch tohto vzoru vnútorného predpisu sa uvažuje o rozhodovaní formou hlasovania.)).
 3. Pred hlasovaním ........... ( uviesť príslušný orgán obchodnej spoločnosti alebo jeho poradný orgán).... (ďalej len “rozhodujúci orgán“) určí dátum hlasovania o vyhlásení výluky, dobu jeho trvania, miestnosť, v ktorej sa bude hlasovať a zároveň predpokladaný dátum začatia výluky.
 4. Rozhodujúci orgán vymenuje členov komisie na prípravu hlasovania o výluke (ďalej len “komisia“) ......... (napr. trojčlennú)......, ktorej úlohou je :
  • pripraviť vybavenie hlasovacej miestnosti, t.j. osobitný priestor na hlasovanie, schránku,

  • pripraviť hlasovacie lístky v potrebnom počte,

  • sčítanie hlasov a vypracovanie zápisnice o výsledku hlasovania.

 5. Predseda komisie prevezme od rozhodujúceho orgánu najneskôr ........ dní pred začatím hlasovania aktuálny zoznam jeho členov oprávnených hlasovať.
 6. Na hlasovacom lístku musí byť uvedené :
  • deň a čas hlasovania,

  • začatie výluky,

  • jej rozsah, a to pokiaľ ide o čas aj počet zamestnancov, a pracoviská,

  • otázka : “Ste za to, aby ........ (uviesť rozhodujúci orgán)......... vyhlásil začatie výluky v spore o uzavretie ........... kolektívnej zmluvy ............ (konkretizovať kolektívnu zmluvu)....... ?“

  • dva rámčeky, z ktorých v jednom je napísané “ÁNO“ a v druhom “NIE“,

  • poučenie o spôsobe hlasovania,

  • a originál odtlačku pečiatky zamestnávateľa.

Hlasovanie

 1. V určený čas vyhlási predseda komisie hlasovanie za začaté. Miestnosť na hlasovanie bude otvorená od ..... h a zostane otvorená do ...... h. Hlasovania sa môže zúčastniť oprávnený člen rozhodujúceho orgánu zamestnávateľa, ktorý je zapísaný v zozname.
 2. Každý oprávnený člen rozhodujúceho orgánu zamestnávateľa hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou je neprípustné. Na zabezpečenie tajnosti hlasovania je v miestnosti na hlasovanie vytvorený osobitný priestor na úpravu hlasovacieho lístka.
 3. Po preukázaní oprávnenosti hlasovať podľa zoznamu oprávnených zamestnancov dostane oprávnený od komisie hlasovací lístok (pozri vzor v prílohe).
 4. V priestore na úpravu hlasovacieho lístka v príslušnom rámčeku krížikom vyznačí, že na otázku odpovedá “ÁNO“ alebo, že na otázku odpovedá “NIE“. Po úprave hlasovací lístok zloží tak, aby nebola jeho úprava viditeľná a vloží svoj hlasovací lístok pred komisiou do schránky na hlasovanie.
 5. Po ......... hodine sa miestnosť na hlasovanie uzavrie a predseda komisie vyhlási hlasovanie za skončené.

Sčítanie hlasov

 1. Po zistení účasti oprávnených zúčastniť sa hlasovania pristúpi komisia k sčítaniu hlasov. Sčíta všetky odovzdané hlasovacie lístky, ktoré spĺňajú náležitosti podľa bodu vylúči písomnosti, ktoré nie sú hlasovacími lístkami.
 2. Hlasovací lístok je neplatný, ak :
  • je pretrhnutý,

  • odpoveď na ňom je označená inak ako krížikom v niektorom z predtlačených rámčekov,

  • krížik je vyznačený v oboch predtlačených rámčekoch,

  • krížik nie je vyznačený ani v jednom predtlačenom rámčeku.

 3. Hlasovací lístok je platný, ak oprávnený v príslušnom rámčeku krížikom označí, že na otázku odpovedá “ÁNO“, alebo že na otázku odpovedá “NIE“.

  Kontrola : Súčet počtu platných a počtu neplatných hlasovacích lístkov sa musí rovnať počtu odovzdaných hlasovacích lístkov.

Výsledok hlasovania

 1. Komisia zistí z platných hlasovacích lístkov:
  • počet hlasov “ÁNO“ – ak je krížik v predtlačenom rámčeku s nadpisom “ÁNO“

  • počet hlasov “NIE“ - ak je krížik v predtlačenom rámčeku s nadpisom “NIE“

   Kontrola: Súčet hlasov “ÁNO“ a súčet hlasov “NIE“ na otázku sa musí rovnať alebo musí byť menší, ako je počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov.

Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania

 1. Po skončení zisťovania výsledkov hlasovania komisia vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania. Zápisnicu podpíšu prítomní členovia komisie.
 2. Po podpísaní zápisnice komisia zápisnicu odovzdá bez meškania príslušnému rozhodujúcemu orgánu.

Článok IV

Vyhlásenie výluky, jej priebeh a skončenie.

Vyhlásenie výluky

 1. Na základe výsledkov hlasovania rozhodujúci orgán vyhlási výluku formou písomného oznámenia príslušnému odborovému orgánu, a to aspoň tri pracovné dni vopred. V rovnakej lehote je zamestnávateľ povinný oznámiť (Ustanovenie § 27 ods. 3 ZKV neurčuje akou formou je zamestnávateľ povinný zamestnancom oznámiť začatie výluky. Oznámenie sa môže urobiť spôsobom u zamestnávateľa obvyklým, napr. prostredníctvom podnikového rozhlasu, podnikových novín, nástenných novín, letákov, plagátov a p. alebo osobným oznámením príslušnými vedúcimi zamestnancami na schôdzach alebo zhromaždeniach dotknutých zamestnancov) výluku aj zamestnancom, voči ktorým je uplatnená. Vyhlásenie obsahuje :
  • začatie výluky,

  • jej rozsah,

  • dôvody,

  • ciele,

  • a menný zoznam zamestnancov, voči ktorým je výluka uplatnená. (§ 27 ods. 3 ZKV)

 2. Zamestnávateľ nemôže vyhlásiť výluku (§ 28 ZKV) v prípadoch, keď je podľa ZKV nezákonná :
  • ak jej nepredchádzalo konanie pred sprostredkovateľom, (§ 11 ZKV - § 12 ZKV)

  • ktorá bola vyhlásená alebo pokračuje po začatí konania pred rozhodcom alebo po uzavretí kolektívnej zmluvy (§ 13 ZKV - § 14 ZKV),

  • ktorú zamestnávateľ nevyhlásil z dôvodov a za podmienok ustanovených v § 27 ZKV,

  • v prípade brannej pohotovosti štátu a v čase mimoriadnych opatrení,

  • vzťahujúcu sa na zamestnancov závodných jednotiek požiarnej ochrany,

  • vzťahujúca sa na