dnes je 2.12.2020

Input:

Smernica o tvorbe a evidencii vnútorných riadiacich predpisov

10.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.1.8 Smernica o tvorbe a evidencii vnútorných riadiacich predpisov

JUDr. Renáta Považanová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


OBEC ..........

SMERNICA O TVORBE A EVIDENCII VNÚTORNÝCH RIADIACICH PREDPISOV

Obec .........., v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a za účelom zjednotenia administratívneho postupu zamestnancov jednotlivých organizačných útvarov obecného úradu pri vydávaní vnútorných riadiacich predpisov, vydáva túto Smernicu o tvorbe a evidencii vnútorných riadiacich predpisov (ďalej len „Smernica”):

Čl. I

Druhy vnútorných riadiacich predpisov

1. Vnútorné riadiace predpisy (ďalej aj len „predpisy”) vydáva starosta obce.

2. V podmienkach obecného úradu sa vydávajú tieto druhy predpisov:

a. smernica – predpis metodického, organizačného alebo riadiaceho charakteru, ktorého cieľom je vymedziť metódy, prostriedky, spôsob, formu a postupy vykonávania určitých činností alebo procesov, spravidla jednej agendy,

b. poriadok – predpis organizačného a riadiaceho charakteru, ktorým sa vymedzujú základné pravidlá riadenia, spravidla vo sfére pracovnoprávnej oblasti, resp. oblasti registratúry (napr. pracovný poriadok, poriadok odmeňovania, registratúrny poriadok a pod.),

c. opatrenie – akt informatívno-riadiaceho charakteru, ktorého cieľom je oboznámiť/upovedomiť konkrétne organizačné útvary obecného úradu s výstupmi riadiaceho charakteru,

d. príkaz starostu – interný akt riadiaceho charakteru, ktorým sa spravidla jednorázovo, adresne a termínovo zaväzujú podriadení zamestnanci alebo organizačné zložky obecného úradu na plnenie presne stanovených úloh alebo cieľov v konkrétne určenom prípade a na konkrétny účel.

Čl. II

Spôsob označovania a štruktúra vnútorných riadiacich predpisov

1. Vnútorné riadiace predpisy sa označujú nasledovným spôsobom:

a. slovným označením z ktorého vyplýva druh predpisu, ako aj jeho predmet,

b. číselným označením z ktorého vyplýva poradového číslo predpisu, ako aj rok jeho vydania.

2. Poradové číslo sa prideľuje vzostupne, od čísla ”1“ súvisle pre každý druh predpisu, so začatím nového číslovania v každom kalendárnom roku.

Príklad označenia predpisu:

- Smernica č. 7/2016 (poradové číslo/rok) o vybavovaní sťažností

3. Predpis spravidla pozostáva z týchto častí: preambula, základné/všeobecné ustanovenia, osobitné ustanovenia, spoločné a záverečné ustanovenia s určením platnosti a účinnosti predpisu.

Čl. III

Príprava a pripomienkovanie vnútorných riadiacich predpisov

1. Prednosta obecného úradu udeľuje pokyn na vypracovanie predpisu vedúcemu zamestnancovi vecne príslušného organizačného útvaru.

2. Návrh predpisu pripravuje vecne príslušný organizačný útvar obecného úradu, ktorým je útvar do ktorého pôsobnosti spadá problematika, ktorá má byť predpisom upravená.

3. Vedúci zamestnanec vecne príslušného organizačného útvaru určí zamestnanca zodpovedného za prípravu predpisu (ďalej len ”spracovateľ“).

4. Po vyhotovení návrhu predpisu prebieha pripomienkovacie konanie návrhu zo strany ostatných organizačných útvarov obecného úradu (ďalej len „pripomienkovanie”).

5. Pripomienkovaniu podliehajú návrhy týchto predpisov:

a. smernica,

b. poriadok.

6. Za postúpenie návrhu predpisu na pripomienkovanie jednotlivým organizačným útvarom obecného úradu zodpovedá spracovateľ.

7. Pripomienkovanie prebieha spravidla v elektronickej forme.

8. Lehotu na predkladanie pripomienok k návrhu predpisu určí vedúci príslušného organizačného útvaru.

9. Po obdržaní pripomienok, spracovateľ spolu s jeho vedúcim zamestnancom vyhodnotí ich