dnes je 2.12.2020

Input:

Smernica o tvorbe a použití finančných a peňažných fondov PO

26.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.4.1 Smernica o tvorbe a použití finančných a peňažných fondov PO

Ing. Miriam Majorová; PhDr. Jozef Sýkora, MBA,

Stiahnuť dokument


Názov organizácie:    
Názov internej smernice: Tvorba a použitie finančných a peňažných fondov 
Poradové číslo smernice:    
Dátum vyhotovenia internej smernice:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Prílohy:    
   Útvar/oddelenie/ Meno Dátum Podpis 
prac. Zaradenie 
Vypracoval:             
Pripomienkoval             
               
               
Schválil:             
Účinnosť internej smernice od Odporúčané: začiatok bežného účtovného obdobia (1.1.20XX)  
Účinnosť internej smernice do Odporúčané: koniec bežného účtovného obdobia (31.12.20XX)  

Článok I

Právna úprava

Tvorba a použitie finančných fondov je ustanovená v § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tvorba a použitie sociálneho fondu je ustanovená v zákone č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účtovanie finančných a peňažných fondov je usmernené aj Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Článok II

Fond sociálny

Sociálny fond tvorí  príspevková organizácia (ak kolektívna zmluva nestanoví inak) podľa § 3 ods. 1 zákona o sociálnom fonde vo výške 0,6% až 1 % zo základu na určenie prídelu, pričom § 4 ods. 1 zákona o sociálnom fonde definuje základ na určenie prídelu.

Definícia hrubých miezd ako základ na určenie prídelu vychádza z platných zákonov, a to predovšetkým z  § 118 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, kde je ustanovené, že mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Za mzdu sa nepovažuje najmä náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady, príspevky zo sociálneho fondu, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií a náhrada za pracovnú pohotovosť. Za mzdu sa tiež nepovažuje ďalšie plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení. Ako mzda sa posudzuje aj plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu pri príležitosti jeho pracovného výročia alebo životného výročia, ak sa neposkytuje zo zisku po zdanení alebo zo sociálneho fondu.

Ďalšími zákonmi upravujúcimi túto problematiku je zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene doplnení niektorých zákonov.

V súvislosti s dodržaním § 6 zákona o sociálnom fonde vedie rozpočtová organizácia a obec tvorbu a čerpanie na osobitnom analytickom účte fondu alebo na osobitnom účte v banke alebo pobočke zahraničnej banky.

Sociálny fond sa tvorí v deň dohodnutý na výplatu mzdy alebo platu. Ak zamestnávateľ vypláca mzdu alebo plat vo viacerých výplatných termínoch, za deň výplaty sa považuje posledný dohodnutý deň výplaty mzdy alebo platu za uplynulý kalendárny mesiac. Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční do 5 dní po dni dohodnutom na výplatu mzdy alebo platu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.

Zúčtovanie sociálneho fondu je príspevková organizácia povinná realizovať do 31. januára nasledovného kalendárneho roka.

Čerpanie sociálneho fondu sa realizuje podľa § 7 zákona o sociálnom fonde.

Povinný prídel do sociálneho fondu a následne jeho čerpanie sa účtuje v súlade s § 55 ods. 3 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/25189/2008-311a Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/24240/2009-31, a to na účte 472 – Záväzky zo sociálneho fondu.

Por. č. Text MD D 
1.  Povinný prídel – tvorba sociálneho fondu  527 * 1 472  
2.  Príspevok z výsledku hospodárenia  431  472  
3.     221.AU* 2 221.AU* 2 
4.  Dotácia alebo dar do sociálneho fondu  221  472  
5.  Nákup stravných lístkov  213  221 211  
6.  Použitie stravných lístkov: