dnes je 19.1.2021

Input:

Smernica o tvorbe a používaní opravných položiek

2.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.8.1 Smernica o tvorbe a používaní opravných položiek

Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Zuzana Hrušovská, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)
   
    
Názov vnútropodnikovej smernice   Tvorba a používanie opravných položiek   
Prílohy       
Číslo smernice       
Rozsah platnosti       
Za správnosť smernice zodpovedá       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá       
Platnosť smernice pre obdobie       
Schválil       


Dopady nevypracovania tejto internej smernice:

 • spochybnenie oprávnenosti výšky tvorby príslušných opravných položiek pre účtovné aj daňové účely (vo vykazovanom období, resp. vo viacerých vykazovaných obdobiach);

 • podľa súčasne platných postupov účtovania by hodnota zaraďovaného dlhodobého hmotného aj nehmotného majetku do užívania bolo nadhodnotené – čím sa poruší zásada verného a pravdivého vykázania majetku a súčasne sa vykážu neoprávnené nadhodnotenia jednotlivých druhov majetku, čím sa pre používateľov poskytujú skreslené (zavádzajúce) informácie; neuvedením OP k znehodnoteným skladovaným zásobám by takisto viedlo k vykázaniu zásob v nadhodnotenom ocenení;

 • z pohľadu audítora neuvedenie pravidiel tvorby opravných položiek k jednotlivým druhom majetku a k ich zúčtovaniu vedie k záveru, že účtovná závierka nevykazuje reálny stav majetku (účtovanie tvorby a zúčtovanie OP má spravidla aj dopad na účtovný výsledok hospodárenia, čím sa môže neoprávnene rozdeliť zisk spoločníkom a zvýšiť tvorba zákonného rezervného fondu prídelom zo zisku alebo naopak, predpísať k náhrade spoločníkom v prípade, že tvorba OP nebola opodstatnená alebo bola tvorená vo vyšších sumách a ÚJ by zvýšila/prehĺbila dosiahnutú stratu; výška vlastného imania v obidvoch prípadoch by nebola reálna;

 • ÚJ s povinnosťou overenia ÚZ audítorom k dočasným rozdielom v ocenení majetku z účtovného a daňového pohľadu je povinná účtovať o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku; nesprávne alebo nepravdivé účtovanie o OP k jednotlivým zložkám majetku vedie k nesprávnej sume odloženej dane aj v prvom roku účtovania o nej a v ďalších rokoch jej zúčtovania.

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Tvorba opravných položiek

Účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zastavuje účtovná závierka, zohľadňuje predpokladané riziká a straty, ktoré sa týkajú majetku a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Zníženie hodnoty majetku sa musí zohľadniť vždy bez ohľadu na to, či výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie je zisk alebo strata.

Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a oprávok. Opravné položky sa vytvárajú podľa § 26 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoÚ”) pri prechodnom znížení hodnoty majetku a zrušia sa v prípade, ak zanikne riziko, na ktoré boli vytvorené. Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, okrem trvalého zníženia hodnoty majetku. Opravnou položkou sa odhaduje predpokladané zníženie hodnoty majetku.

Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak sa udiala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku. Účtovná jednotka môže tvoriť opravné položky výlučne k majetku. Predpokladané riziká a straty týkajúce sa záväzkov sa vyjadrujú inými nástrojmi napr. rezervami.

Tvorba opravných položiek sa vykonávala podľa doteraz platnej úpravy na ťarchu príslušných nákladových účtov tvorby opravných položiek na základe inventarizácie, pri ktorej sa zistilo dočasné znížení ocenenia majetku v tých prípadoch, keď takto zistená hodnota majetku je nižšia ako cena majetku zachytená v účtovníctve na príslušných majetkových účtoch.


Podľa opatrenia MF SR č. 23054/2002-92 zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva sa opravné položky k majetku tvoria na ťarchu vecne príslušného účtu nákladov, trvalé zníženie hodnoty majetku alebo pri majetku vlastnej výroby na ťarchu účtu účtovej skupiny 61* – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob. Zúčtovanie opravných položiek z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu opravných položiek.


Opravné položky slúžia ako jeden z nástrojov uplatňovania zásady opatrnosti v bežnom účtovníctve a v účtovnej závierke. Základným významom tvorby opravných položiek v účtovníctve je verne a pravdivo vykazovať majetok v účtovnej závierke účtovnej jednotky.

Opravné položky sa tvoria, ak hodnota majetku v účtovníctve je dočasne vyššia buď ako jeho trhová hodnota, užitočná hodnota, alebo iná oceňovacia veličina.

Opravné položky sa môžu tvoriť zásadne len k majetkovým účtom na základe inventarizácie.

Ak sa z určitého titulu zníženia hodnoty majetku vytvára rezerva, nie je možné súčasne tvoriť opravnú položku.

Ak by nešlo o dočasné ale o trvalé zníženie hodnoty majetku, účtovná jednotka nemôže v tomto prípade tvoriť opravnú položku, ale musí znížiť hodnotu majetku iným spôsobom (oprávky a pod.). Opravné položky nemôže podľa zákona o účtovníctve tvoriť účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva.

Tvoriť opravné položky na zvýšenie hodnoty majetku je zakázané.

Článok II

Druhy opravných položiek

Táto interná smernica upravuje tvorbu nasledujúcich opravných položiek:

 • opravná položka k dlhodobému nehmotnému majetku,

 • opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku,

 • opravná položka k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku,

 • opravná položka k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku,

 • opravná položka k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok,

 • opravná položka k dlhodobému finančnému majetku,

 • opravná položka k nadobudnutému majetku,

 • opravná položka k materiálu,

 • opravná položka k nedokončenej výrobe,

 • opravná položka k polotovarom vlastnej výroby,

 • opravná položka k výrobkom,

 • opravná položka k zvieratám,

 • opravná položka k tovaru,

 • opravná položka ku krátkodobému finančného majetku,

 • opravná položka k pohľadávkam.


Opravná položka sa nemôže tvoriť k určitým druhom majetku, ako sú napr. peniaze v hotovosti, bankové účty, ceniny a pod.

Opravné položky sa tak isto nemôžu tvoriť k účtom vlastného imania, záväzkov, nákladov a výnosov.

§ 18 Postupov účtovania pre podnikateľov v PÚ ( Zásady pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek)

Článok III

Opravná položka k dlhodobému nehmotnému majetku

Účtovná jednotka tvorí túto opravnú položku, ak pri inventarizácií zistí, že ocenenie dlhodobého nehmotného majetku v účtovníctve je dočasne vyššie ako jeho reálne ocenenie (trhová cena, úžitková hodnota a pod.). Opravná položka sa vytvorí vo výške rozdielu zostatkovej ceny dlhodobého nehmotného majetku a reálneho ocenenia daného dlhodobého nehmotného majetku.

Ak by išlo o trvalé zníženie hodnoty dlhodobého nehmotného majetku opravná položka by sa netvorila a bolo by nevyhnutné zmeniť odpisový plán.

Za tvorbu opravnej položky k dlhodobému nehmotnému majetku je zodpovedný: ............................................... (meno pracovníka).


Je nevyhnutné, aby sa určili príčiny vyššieho účtovného ohodnotenia dlhodobého nehmotného majetku voči jeho reálnemu oceneniu (najčastejšie trhovej cene). Okrem pohybov trhových cien môžu vyvolať toto zníženie aj nasledujúce faktory:

 • znehodnotenie majetku akoukoľvek formou, keď nie je presne vyčíslená čiastka znehodnotenia majetku k dátumu uzavierania účtovných kníh a nie je možné rozhodnúť, či je pre ňu hospodárnejšie majetok likvidovať alebo opravovať,

 • odcudzenie majetku akýmkoľvek spôsobom, ak nie je k dátumu uzavierania účtovných kníh zrejmé, že majetok nie je možné získať v pôvodnom stave späť,

 • atď.

Článok IV

Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku

Opravná položka k odpisovanému dlhodobému majetku, ktorého úžitková hodnota sa znižuje opotrebovaním, sa tvorí, ak predpokladané budúce úžitky z tohto majetku sú nižšie ako jeho ocenenie v účtovníctve, pričom ocenením v účtovníctve sa na tieto účely rozumie ocenenie po zohľadnení oprávok a už vytvorenej opravnej položky.

Opravná položka k neodpisovanému dlhodobému majetku sa tvorí, ak predpokladané budúce úžitky z tohto majetku sú nižšie ako jeho ocenenie v účtovníctve. Týmto ocenením treba rozumieť ocenenie po zohľadnení už vytvorenej opravnej položke.

Ak by išlo o trvalé zníženie hodnoty dlhodobého hmotného majetku – odpisovaného, opravná položka by sa netvorila a bolo by nevyhnutné upraviť odpisový plán konkrétneho dlhodobého hmotného majetku.

Za tvorbu opravnej položky k dlhodobému hmotnému majetku je zodpovedný: ............................................... (meno pracovníka).


Účtovná jednotka tvorí pri dočasnom znížení hodnoty majetku opravnú položku tak k odpisovanému ako aj k neodpisovanému dlhodobému hmotnému majetku (napr. pozemky a umelecké diela). Ak by sa hodnota neodpisovaného hmotného majetku znížila natrvalo, účtovná jednotka nemôže zmeniť odpisový plán, pretože ten neexistuje k takémuto druhu majetku. Takéto zníženie hodnoty sa uskutoční tvorbou opravnej položky.

Článok V

Opravná položka k obstarávanému dlhodobému nehmotnému majetku

Účtovná jednotka tvorí túto opravnú položku k obstarávanému dlhodobému nehmotnému majetku, o ktorom sa účtuje na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku v tom prípade, ak hodnota zaúčtovaná na tomto účte je dočasne vyššia ako budúca úžitková hodnota daného dlhodobého nehmotného majetku.

Za tvorbu opravnej položky k obstarávanému dlhodobému nehmotnému majetku je zodpovedný: ............................................... (meno pracovníka).

Článok VI

Opravná položka k obstarávanému dlhodobému hmotnému majetku

Účtovná jednotka tvorí túto opravnú položku k obstarávanému dlhodobému hmotnému majetku, o ktorom sa účtuje na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v tom prípade, ak hodnota zaúčtovaná na tomto účte je dočasne vyššia ako budúca úžitková hodnota daného dlhodobého hmotného majetku.

Za tvorbu opravnej položky k obstarávanému dlhodobému hmotnému majetku je zodpovedný: ............................................... (meno pracovníka).


Ak účtovná jednotka predpokladá, že obstarávaný dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok účtovaný na účtoch 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku nebude vo svojej činnosti používať alebo jej nebude prinášať v budúcnosti ekonomické úžitky, nebude môcť tvoriť k takémuto majetku opravné položky, pretože v tomto prípade nepôjde o dočasné ale o trvalé zníženie hodnoty obstarávaného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku. V tomto prípade bude musieť účtovná jednotka účtovať o zmarenej investícii.

Článok VII

Opravná položka k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok

Účtovná jednotka bude tvoriť opravnú položku k poskytnutým preddavkom na dlhodobý nehmotný a hmotný majetok v tom prípade, ak predpokladá, že jej pohľadávka voči dodávateľovi dlhodobého nehmotného alebo dlhodobého hmotného majetku nebude zúčtovaná v plnej výške. Opravná položka k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetkom by mala byť vytvorená maximálne do výšky rozdielu poskytnutého preddavku a očakávaného zápočtu preddavku.

Za tvorbu opravnej položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok je zodpovedný: ............................................... (meno pracovníka).

Článok VIII

Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku

Účtovná jednotka bude tvoriť opravnú položku k dlhodobému finančnému majetku, ak:

 • ak nie je dodržovaný splátkový kalendár poskytnutých dlhodobých pôžičiek iným účtovným jednotkám (viď. časť opravná položka k pohľadávkam),

 • účtovná hodnota umeleckých zbierok a predmetov z drahých kovov obstaraných za účelom uloženia voľných peňažných prostriedkov je dočasne vyššia ako ich trhová hodnota,

 • je otázne splatenie dlhodobých dlžných cenných papierov, ktoré sú vo vlastníctve účtovnej jednotky,

 • v prípade, ak reálna hodnota majetkových cenných papierov určených na obchodovanie alebo účtovaných na účte 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely je nižšia ako hodnota na príslušnom účte majetku. Zmena reálnej hodnoty CP a podielov, ktoré tvoria podiel na základom imaní inej účtovnej jednotky a nie sú cenným papierom alebo podielom v dcérskej účtovnej jednotke alebo v účtovnej jednotke s podielovou účasťou sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov. Ak reálna hodnota týchto cenných papierov a podielov je nižšia ako jeho účtovná hodnota, zníženie hodnoty sa účtuje podľa § 18. ods.3 PUPP - postupov účtovania pre podnikateľov).

Opravná položka sa bude tvoriť vo výške rozdielu medzi účtovnou hodnotou a trhovou cenou daného dlhodobého finančného majetku.

Za tvorbu opravnej položky k dlhodobému finančnému majetku je zodpovedný:

............................................... (meno pracovníka).


Podľa § 27 ods. 1 písm. a) ZoÚ ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, cenné papiere a podiely na základnom imaní reálnou hodnotou okrem cenných papierov držaných do splatnosti, cenných papierov emitovaných účtovnou jednotkou a podielov na základnom imaní v obchodných spoločnostiach, pre ktoré je účtovná jednotka materskou účtovnou jednotkou alebo v ktorých má účtovná jednotka podielovú účasť, okrem majetkovej účasti v realitnej spoločnosti podľa osobitného predpisu a podielov na základnom imaní obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a sú nadobudnuté do majetku špeciálneho podielového fondu alternatívnych investícií podľa osobitného predpisu.

Článok IX

Opravná položka k nadobudnutému majetku

Opravná položka k nadobudnutému majetku sa tvorila v prípade prevodu majetku z vlastníctva štátu na právnické alebo fyzické osoby podľa privatizačných zákonov a pri predaji podniku, pokiaľ sa nevykonáva individuálne preceňovanie jednotlivých zložiek majetku.

Opravná položka sa tvorila vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou pri predaji alebo dosiahnutou vydražením a hodnotou majetku, ktorou sa ocenil v účtovníctve privatizovanej účtovnej jednotky alebo predávajúceho zníženou o prevzaté záväzky.

Účet 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku môže mať tak pasívny ako aj aktívny zostatok.

Majetok na príslušných majetkových účtoch sa pritom ocenil zostatkovou cenou z účtovníctva privatizovanej účtovnej jednotky alebo predávajúceho (toto ustanovenie by malo byť aj v internej smernici týkajúcej sa investičného majetku, zásob a pohľadávok).

Od 1. 1. 2003 sa nové opravné položky k nadobudnutému majetku už neúčtujú na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku. Opravné položky, ktoré boli vytvorené pred rokom 2003 sa doodpisujú podľa § 39 ods. 4 postupov účtovania. Rozdiely medzi zaplatenou kúpnou cenou a reálnou hodnotou majetku sa budú účtovať v prospech alebo na ťarchu účtu 015 - Goodwill.


Ak sa individuálne precenenie jednotlivých zložiek majetku nevykonáva, zaúčtuje sa opravná položka k majetku na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku. Do opravnej položky sa nezahŕňa cena pozemkov, ktorá sa zaúčtuje na účet 031 – Pozemky v dohodnutej cene. Ak táto cena nie je dohodnutá oddelene, zaúčtujú sa pozemky v ocenení podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.

Nadobúdateľ môže majetok individuálne preceniť na základe odborného odhadu, a to len do výšky kúpnej ceny, alebo ceny dosiahnutej vydražením a o výsledok precenenia upraviť opravnú položku. Dodatočné precenenie sa môže vykonať najneskôr do termínu prvého zostavenia účtovnej závierky. Pokiaľ od nadobudnutia majetku do uzavretia účtovných kníh neuplynie doba troch mesiacov, možno vykonať precenenie aj v nasledujúcom účtovnom období. Dodatočné precenenie sa musí týkať všetkého takto obstaraného majetku s výnimkou pohľadávok, prechodných účtov aktív a peňažných prostriedkov.

Opravná položka k nadobudnutému majetku sa odpisuje do nákladov, prípadne do výnosov, pravidelne počas 15 rokov od nadobudnutia dlhodobého majetku. Odpisovanie sa uskutočňuje nepriamo prostredníctvom účtu 098 – Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku. Pri jej úplnom odpísaní sa zúčtujú navzájom účty 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku a 098 – Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku. Neodpísaná časť opravnej položky sa jednorázovo odpíše podľa povahy do nákladov alebo výnosov účtovnej jednotky v prípade predaja alebo vkladu celého súboru majetku. V prípade predaja alebo vkladu časti majetku, ku ktorému sa opravná položka viaže, sa odpíše pomerná časť opravnej položky podľa povahy do nákladov alebo výnosov.

Článok X

Opravná položka k materiálu

Účtovná jednotka vytvára opravnú položku k materiálu v nasledujúcich prípadoch:

 • ak účtovná hodnota materiálu v účtovníctve je vyššia ako jeho hodnota, za ktorú by sa obstaral v čase inventarizácie,

 • ak ide o materiál, ktorého využitie v účtovnej jednotke je otázne,

 • v prípade odcudzenia materiálu, ak k dátumu uzavierania účtovných kníh nie je definitívne rozhodnuté o riešení odcudzenia,

 • v prípade znehodnotenia materiálu, ak k dátumu uzavierania účtovných kníh nie je známa výška znehodnotenia v plnom rozsahu.

Účtovná jednotka tvorí opravnú položku v takej výške, aby hodnota materiálu zodpovedala jeho skutočnej úžitkovej hodnote pre účtovnú jednotku.

Za tvorbu opravnej položky k materiálu je zodpovedný: ............................................... (meno pracovníka).


Ak účtovná jednotka vlastní materiál, ktorý nevie využívať (napr. materiál, ktorý využívala pri predchádzajúcich technológiách a pod.), by mala tvoriť opravnú položku vo výške rozdielu účtovnej hodnoty a hodnoty, za ktorú je schopná nepotrebný materiál odpredať zníženú o náklady spojené s jeho predajom.

Článok XI

Opravná položka k nedokončenej výrobe

Účtovná jednotka vytvára opravnú položku k nedokončenej výrobe v nasledujúcich prípadoch:

 • ak účtovná jednotka predpokladá, že nedokončená výroba sa nebude finalizovať a nemá pre ňu iné využitie,

 • ak účtovná hodnota nedokončenej výroby je vyššia ako súčasné náklady, za ktoré by sa vyrobila.

Za tvorbu opravnej položky k nedokončenej výrobe je zodpovedný:

............................................... ( meno pracovníka).


Ak účtovná jednotka eviduje na sklade nedokončenú výrobu, ktorú nevyužíva v súčasnosti, ale predpokladá, že v budúcnosti by ju využívať mohla, tvorí opravnú položku v tom prípade, ak predpokladaná úžitková hodnota pre účtovnú jednotku v budúcnosti bude nižšia ako priame náklady na vyhotovenie danej nedokončenej výroby. Opravná položka sa potom vytvorí vo výške rozdielu priamych nákladov na výrobu nedokončenej výroby a predpokladanej úžitkovej hodnote nedokončenej výroby. Pri nedokončenej výrobe treba brať do úvahy skutočnosť, že nedokončená výroba nie je určená na predaj.

Ak by išlo o polotovary vlastnej výroby, postup účtovnej jednotky by mohol byť obdobný ako pri nedokončenej výrobe. Špecifikom polotovarov vlastnej výroby je fakt, že účtovná jednotka je schopná ju predať svojim zákazníkom. V tomto prípade by sa opravná položka mala tvoriť vo výške rozdielu medzi nákladmi na vytvorenie polotovarov vlastnej výroby a predajnou cenou polotovarov vlastnej výroby zníženou o náklady spojené s jej predajom.

Článok XII

Opravná položka k výrobkom

Účtovná jednotka vytvára opravnú položku k výrobkom v nasledujúcich prípadoch:

 • ak je obrátka výrobkov malá alebo žiadna a možnosť ich využitia v účtovnej jednotke je veľmi nízka, v tomto prípade je nevyhnutné odhadnúť ich možnú predajnú cenu a ak je nižšia ako ich účtovná hodnota, je nevyhnutné rozdiel z týchto ocenení vyjadriť ako opravnú položku,

 • v prípade odcudzenia výrobkov, ak k dátumu uzavierania účtovných kníh nie je rozhodnuté o riešení tohto odcudzenia,

 • v prípade znehodnotenia výrobkov, ak k dátumu uzavierania účtovných kníh ešte nie je známa výška znehodnotenia v plnom rozsahu. Účtovná jednotka tvorí opravnú položku v takej výške, aby hodnota výrobkov zodpovedala skutočnej hodnote pre účtovnú jednotku. Za tvorbu opravnej položky k výrobkom je zodpovedný: ............................................... (meno pracovníka).


Malá alebo žiadna obrátkovosť zásob (všeobecne) je dôvodom, aby účtovná jednotka tvorila opravnú položku k danej zásobe. Doba obratu zásob však nie je rovnaká v jednotlivých účtovných jednotkách. Kvôli tejto skutočnosti je nevyhnutné, aby účtovné jednotky pristupovali k tvorbe opravnej položky k zásobám individuálne.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame príklad tvorby opravnej položky k zásobám, ak priemerná doba obratu zásob v účtovnej jednotku je 30 dní

Výška tvorby opravnej položky Doba obratu zásob 
20%  nad 50 dní  
30%  nad 100 dní  
50%  nad 200 dní  
75%  nad 1 rok  
100%  nad 2 roky  

Článok XIII

Opravná položka k tovaru

Účtovná jednotka vytvára opravnú položku k výrobkom v nasledujúcich prípadoch:

 • ak je obrátka tovaru malá alebo žiadna a možnosť jeho využitia v účtovnej jednotke je veľmi nízka, v tomto