dnes je 2.12.2020

Input:

Smernica o zásadách tvorby, použitia a účtovania opravných položiek v PO

26.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.3.1 Smernica o zásadách tvorby, použitia a účtovania opravných položiek v PO

Ing. Miriam Majorová; PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Názov organizácie:    
Názov internej smernice: Zásady tvorby, použitia, účtovania a vykazovania opravných položiek  
Poradové číslo smernice:    
Dátum vyhotovenia interne j smernice:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Prílohy:    
   Útvar/oddelenie/ Meno Dátum Podpis 
prac. Zaradenie 
Vypracoval:             
Pripomienkoval             
               
               
Schválil:             
Účinnosť internej smernice od Odporúčané: začiatok bežného účtovného obdobia (1.1.20XX)  
Účinnosť internej smernice do Odporúčané: koniec bežného účtovného obdobia (31.12.20XX)  

Súvisiaca legislatíva

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Opatrenie MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Vymedzenie, pravidlá tvorby, použitia, účtovania a vykazovania opravných položiek

Opravné položky sa tvoria v súlade s § 26 zákona o účtovníctve. Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia hodnoty majetku. Opravnou položkou sa odhaduje predpokladané zníženie hodnoty majetku. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak sa udiala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku.

Ak došlo k trvalému zníženiu hodnoty majetku, zníženie sa účtuje na ťarchu nákladov, napríklad odpis pohľadávky na základe súdneho rozhodnutia o jej vyrovnaní, mimoriadny odpis dlhodobého majetku.

Opravné položky pri odpisovanom dlhodobom majetku, ktorého úžitková hodnota sa znižuje opotrebovaním, sa tvoria, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie trvalého charakteru.

Opravné položky k zásobám sa účtujú pri dočasnom znížení úžitkovej hodnoty zásob, napríklad, ak sa pri inventarizácií zistí, že čistá realizačná hodnota zásob je nižšia, než je cena použitá na ich ocenenie v účtovníctve a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie trvalého charakteru.

Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria najmä k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k sporným pohľadávkam voči dlžníkom, s ktorými sa vedie spor o ich uznanie.

Tvorba opravnej položky sa účtuje na ťarchu nákladov v prospech príslušného účtu opravných položiek.

Opravné položky sa zúčtujú znížením alebo zrušením v prospech výnosov, ak toto opatrenie neustanovuje inak a na ťarchu príslušného účtu opravných položiek, ak inventarizácia v nasledujúcom účtovnom období nepreukáže opodstatnenosť ich existencie alebo výšky, alebo ak pominuli dôvody ich existencie v priebehu účtovného obdobia.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa z dôvodu upravujúcich závierkových účtovných prípadov účtuje tvorba opravnej položky alebo sa upraví jej výška, napríklad v prípade vyhlásenia konkurzu na niektorého z odberateľov, ktoré sa uskutočnilo po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktorým sa spravidla potvrdí, že znehodnotenie pohľadávok z obchodného styku existovalo už ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Opravné položky nemajú aktívny zostatok.

Tvorba opravných položiek k jednotlivým druhom majetku s vymedzením zodpovedností a termínov predkladania podkladov k zaúčtovania opravných položiek.

O opravných položkách účtuje účtovná jednotka raz do roka, k 31.decembru.

Vymedzenie zodpovednosti a termínov predkladania podkladov k zaúčtovaniu opravných položiek

Podklady k zaúčtovaniu opravných položiek k 31.decembru bude pripravovať zodpovedná osoba, ktorá ich predloží k schváleniu vedeniu organizácie najneskôr do 10 januára nasledujúceho účtovného obdobia. Vymedzenie zodpovednej osoby je uvedené pre každý druh opravnej položky v tejto internej smernici.

Podklady k zaúčtovaniu opravných položiek k 31. decembru schváli vedenie organizácie najneskôr do 15. januára nasledujúceho účtovného obdobia.

Na základe schválených podkladov k zaúčtovaniu opravných položiek k 31.decembru zaúčtuje účtovné oddelenie opravné položky najneskôr do 20. januára nasledujúceho účtovného obdobia.

Druhy opravných položiek, podklady k ich zaúčtovaniu a účty platnej účtovej osnovy

Opravná položka k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku

Účtovná jednotka tvorí opravnú položku k dlhodobému majetku, ktorého úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia ako je jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, pričom toto zníženie hodnoty nie je trvalé. Opravná položka sa vytvorí vo výške rozdielu zostatkovej ceny a úžitkovej hodnoty daného majetku.

Zodpovedná osoba/oddelenie pri jednotlivých druhoch dlhodobého majetku, podklady na základe ktorej je opravná položka zaúčtovaná.

Dlhodobý nehmotný majetok

Zodpovedný osoba/oddelenie: Investičné oddelenie, Oddelenie zodpovedné za správu nehmotného majetku a pod.

Potreba tvorby alebo rozpustenia opravnej položky k nehmotnému majetku je určovaná na základe analýzy využívania nehmotného majetku.

Dlhodobý odpisovaný majetok, z výnimkou nehnuteľného majetku

Zodpovedná osoba/ oddelenie: Inventarizačná komisia

Opravné položky tvorené k poškodenému, nevyužívanému majetku budú tvorené na základe výsledkov fyzickej inventúry dlhodobého majetku. Povinnosťou inventarizačnej komisie je, v rámci fyzickej inventúry dlhodobého majetku, identifikovať poškodený, nevyužívaný dlhodobý majetok a zachytiť ho v inventarizačných zápisoch.

Nehnuteľný majetok

Zodpovedná osoba/ oddelenie: oddelenie zodpovedné za správu majetku/ účtovné oddelenie a vedenie účtovnej jednotky.

Na základe podkladov z oddelenia správy majetku resp. účtovného oddelenia rozhodne vedenie účtovnej jednotky o potrebe tvorby alebo rozpustenia opravnej položky k nehnuteľnému majetku. Podklady k tvorbe a rozpusteniu opravnej položky sú stratégia účtovnej jednotky, zámery s budúcim využívaním nehnuteľného majetku, zápisy z porád vedenia, na ktorých bola prerokovaná budúca využiteľnosť nehnuteľného majetku a pod.

Opravná položka k zásobám

Účtovná jednotka vytvára opravnú položku k zásobám v nasledujúcich prípadoch:

- ak účtovná hodnota materiálu v účtovníctve je vyššia ako jeho hodnota, za ktorú by sa obstaral v čase inventarizácie,

- ak ide o zásoby, ktorých využitie v účtovnej jednotke je otázne,

- v prípade znehodnotenia zásob, ak k dátumu uzavierania účtovných kníh nie je známa výška znehodnotenia v plnom rozsahu.

- ak účtovná jednotka predpokladá, že nedokončená výroba sa nebude finalizovať a nemá pre ňu iné využitie,

- ak účtovná hodnota nedokončenej výroby je vyššia ako súčasné náklady, za ktoré by sa vyrobila.

- ak je čistá realizačná hodnota výrobkov alebo nedokončenej výroby nižšia, než je cena použitá na ich ocenenie v účtovníctve a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie trvalého charakteru.

Účtovná jednotka tvorí opravnú položku v takej výške, aby účtovná hodnota zásob zodpovedala jej skutočnej úžitkovej hodnote.

Zodpovedná osoba/oddelenie: Oddelenie skladového hospodárstva.

Podkladom pre potrebu tvorby resp. rozpustenia opravnej položky sú:

- výsledky fyzickej inventúry zásob. Povinnosťou inventarizačnej komisie je, v rámci fyzickej inventúry zásob, identifikovať poškodené, nevyužívané zásoby a zachytiť ich v inventarizačných zápisoch

- zostava obrátkovosti zásob zo skladovej evidencie, alebo zostava vekovej štruktúry zásob zo skladovej evidencie

- prepočet čistej realizačnej hodnoty hotových výrobkov a nedokončenej výroby

Opravná položka k zásobám je tvorená resp. rozpúšťaná vždy k 31. decembru bežného účtovného obdobia. Podklady k tvorbe opravnej položky k zásobám k 31. decembru je povinné predložiť oddelenie skladového hospodárstva do 15. januára nasledujúceho účtovného obdobia na schválenie vedeniu účtovnej jednotky. Schválenú opravnú položku k zásobám k 31. decembru je povinné zaúčtovať Účtovné oddelenie najneskôr do 20. januára nasledujúceho účtovného obdobia.

Opravné položky k pohľadávkam

Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria k pohľadávkam:

- pri ktorých je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí. To môžu byť pohľadávky voči dlžníkom v konkurznom konaní ale aj pohľadávky, ktoré dlžník neuhradil v lehote splatnosti,

- k sporným pohľadávkam voči dlžníkom, s ktorým sa vedie spor o ich uznanie. Účtovná jednotka teda vykazuje pohľadávku, voči dlžníkovi, ktorý danú pohľadávku alebo jej časť nechce uznať.

Zodpovedná osoba: Účtovné oddelenie

Pohľadávky v konkurze:

Opravná položka k pohľadávkam v konkurze je tvorená resp. rozpúšťaná vždy k 31 decembru bežného účtovného obdobia. Pohľadávky v konkurze sú posudzované individuálne. Podklady k tvorbe opravných položiek k pohľadávkam v konkurze k 31. decembru vyžiada Účtovné oddelenie od právneho oddelenia. Právne oddelenie je povinné vyhotoviť tieto podklady do 10. januára nasledujúceho účtovného obdobia. Vyhotovené podklady odovzdá účtovné oddelenie na schválenie vedeniu účtovnej jednotky do 15. januára nasledujúceho účtovného obdobia. Účtovné oddelenie je povinné zaúčtovať opravné položky k pohľadávkam k 31. decembru do 20. januára nasledujúceho účtovného obdobia.

Iné ako pohľadávky uvedené v bode 1:

Opravná položka k pohľadávkam je tvorená resp. rozpúšťaná vždy k 31 decembru bežného účtovného obdobia.

2.1 Pohľadávky po lehote splatnosti sú individuálne posudzované účtovným oddelení. Pri individuálnom posúdení návratnosti