dnes je 3.12.2020

Input:

Smernica o zásadách účtovania kurzových rozdielov v PO

26.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.7.1 Smernica o zásadách účtovania kurzových rozdielov v PO

Ing. Miriam Majorová, PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Názov organizácie:    
Názov internej smernice: Zásady účtovania kurzových rozdielov 
Poradové číslo smernice:    
Dátum vyhotovenia internej smernice:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Prílohy:    

Článok I

Právna úprava

V zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítavajú na menu EURO kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu EURO použije účtovná jednotka kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v mene EURO a z účtu zriadeného v mene EURO na účet zriadený v cudzej mene sa použije kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

V zmysle § 7 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov sa ustanovujú zásady účtovania kurzových rozdielov.

Článok II

Kurzové rozdiely účtované v priebehu účtovného obdobia

Na finančných účtoch a účtoch pohľadávok a záväzkov (účtové triedy 3 a 4) a na účtoch úverov a finančných výpomocí (z účtovej triedy 2 a 4) účtuje príspevková organizácia kurzové rozdiely, ktoré vznikajú v účtovníctve ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu z titulu platby