dnes je 20.1.2021

Input:

Spôsob vedenia účtovníctva v PO

26.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.1.1 Spôsob vedenia účtovníctva v PO

PhDr. Jozef Sýkora, MBA,

Stiahnuť dokument


Názov organizácie:   
Názov internej smernice: Spôsob vedenia účtovníctva  
Poradové číslo smernice:   
Dátum vyhotovenia internej smernice   
Za správnosť smernice zodpovedá:   
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:   
Prílohy:   
 Útvar/oddelenie/ prac. Zaradenie Meno Dátum Podpis 
Vypracoval:     
Pripomienkoval:     
     
     
Schválil:     
Účinnosť internej smernice od Odporúčané: začiatok bežného účtovného obdobia (1.1.20XX)  
Účinnosť internej smernice do Odporúčané: koniec bežného účtovného obdobia (31.12.20XX)  

Vnútorný predpis (interná smernica) je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

Článok 1

Spôsob vedenia účtovníctva a projektovo-programová dokumentácia

Účtovná jednotka účtuje v sústave podvojného účtovníctva podľa Postupov účtovania Organizačné zložky účtovnej jednotky napr.:

- školská jedáleň

- podnikateľská činnosť

- ...............................

Každá organizačná zložka účtovnej jednotky predstavuje v systéme účtovníctva stredisko účtovnej jednotky. Strediská účtovnej jednotky sú prílohou predpisu.

Účtovníctvo je vedené vo vlastnej réžii v sídle účtovnej jednotky alebo účtovníctvo je vedené dodávateľským spôsobom.

Programové vybavenie pre:

- podsystém účtovníctva vedie účtovná jednotka s použitím programu .................................................. Tento program obsahuje moduly: účtovníctvo, evidencia faktúr, pokladnica, sklady ...............

- podsystém miezd vedie účtovná jednotka s použitím programu ....................................

- podsystém evidencie majetku vedie účtovná jednotka s použitím programu ...........................................

- podsystém daní a miestnych poplatkov vedie účtovná jednotka s použitím programu...........................................

Účtovným obdobím je kalendárny rok.

Účtovná jednotka vedie účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku v peňažných jednotkách meny euro.

Účtovná jednotka vedie účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku v štátnom jazyku.

Prenos účtovného záznamu musí účtovná jednotka zabezpečiť pred jeho zneužitím, poškodením, zničením, neoprávnenými zásahmi doň a neoprávneným prístupom k nemu.

Článok 2

Účtový rozvrh

Účtový rozvrh zostavuje účtovná jednotka podľa ustanovenia § 13 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve). Účtový rozvrh obsahuje používané:

- syntetické účty,

- analytické účty,

- podsúvahové účty.

Účtovná jednotka zostavuje účtový rozvrh na účtovné obdobie. Účtový rozvrh sa v priebehu účtovného obdobia môže dopĺňať podľa potrieb účtovnej jednotky. Pokiaľ nedochádza k prvému dňu účtovného obdobia k zmene účtového rozvrhu, ktorý bol platný v predchádzajúcom účtovnom období, môže postupovať účtovná jednotka podľa tohto účtového rozvrhu aj v nasledujúcom účtovnom období.

Účtová jednotka nesmie účtovať na účtoch, ktoré nie sú v účtovom rozvrhu a zároveň zriaďovať účty mimo účtových kníh.

Účtový rozvrh je prílohou vnútorného predpisu.

Zásady pre vytváranie analytických účtov a analytickej evidencie.

Pri vytváraní analytických účtov sa zohľadňujú tieto hľadiská:

- členenie majetku podľa druhu, hmotne zodpovedných osôb a miesta jeho umiestnenia, ak sa nevedie analytická evidencia; osobitne sa sleduje majetok poskytnutý účtovnej jednotke na zabezpečenie jej pohľadávky a cenné papiere v umorovacom konaní,

- členenie majetku podľa doby použiteľnosti na dlhodobý majetok a krátkodobý majetok,

- členenie pohľadávok a záväzkov podľa dohodnutej doby splatnosti a zostatkovej doby splatnosti,

- členenie cenných papierov podľa druhov a emitentov, ak sa nevedie analytická evidencia,

- členenie vydávaných štátnych dlhopisov podľa jednotlivých emisií, ak sa nevedie analytická evidencia,

- členenie podľa jednotlivých dlžníkov alebo rovnorodých skupín dlžníkov, ak sa nevedie analytická evidencia,

- členenie podľa jednotlivých veriteľov alebo rovnorodých skupín veriteľov, ak sa nevedie analytická evidencia,

- členenie podľa jednotlivých subjektov verejnej správy a podľa druhu transferov na bežné a kapitálové transfery prijaté a poskytnuté transfery podľa subjektov súhrnného a konsolidovaného celku, ak sa nevedie analytická evidencia,

- členenie na menu euro a cudziu menu podľa § 4 ods. 7 zákona o účtovníctve,

- členenie podľa položiek účtovnej závierky vrátane požiadaviek na zostavenie poznámok,

- členenie podľa položiek konsolidovanej a súhrnnej účtovnej závierky vrátane požiadaviek na zostavenie konsolidovaných a súhrnných poznámok,

- členenie podľa rozpočtovej klasifikácie, podľa zdrojov a programov, ak sa nevedie analytická evidencia,

- členenie podľa charakteru činnosti,

- členenie podľa požiadaviek na vyčíslenie základu dane jednotlivých daní, ak sa nevedie analytická evidencia,

- členenie pre potreby zúčtovania zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia, príspevkov na poistenie v nezamestnanosti,

- členenie na účely podľa osobitných predpisov,

- členenie z hľadiska potrieb finančného riadenia účtovnej jednotky, iné hľadiská členenia podľa potrieb účtovnej jednotky.

Na podsúvahových účtoch v účtových skupinách 75 až 79 sa sledujú skutočnosti, o ktorých sa neúčtuje v účtovných knihách, a ktoré sú podstatné na posúdenie majetkovoprávnej situácie účtovnej jednotky a jej ekonomických zdrojov, ktoré možno využiť.

Na podsúvahových účtoch v účtových skupinách 75 až 79 sa sledujú skutočnosti, o ktorých sa neúčtuje v účtovných knihách, a ktoré sú podstatné na posúdenie majetkovoprávnej situácie účtovnej jednotky a jej ekonomických zdrojov, ktoré možno využiť.

Na podsúvahových účtoch sa sledujú najmä:

-prijaté depozitá a hypotéky,

-prenajatý majetok - účet 761,

-majetok prijatý do úschovy - účet 762 (výpožička),

-zásoby prijaté na spracovanie,

-prísne zúčtovateľné tlačivá - účet 763,

-materiál v skladoch civilnej ochrany a ostatný materiál špecifického použitia - účet 764,

-program 222,

-deriváty,

-odpísané pohľadávky - účet 765,

-pohľadávky z opcií,

-záväzky z opcií,

- drobný hmotný majetok a drobný nehmotný majetok - účet 751 až účet 759.

V účtovníctve účtovnej jednotky sa môže vytvoriť zúčtovací účet na zabezpečenie účtovného záznamu na podsúvahových účtoch - účet 799.

Článok 3

Zoznam účtovných kníh, číselných znakov, symbolov a skratiek

Zoznam účtovných kníh:

- denník - v ktorom sa účtovné zápisy usporadúvajú z časového hľadiska (chronologicky), ktorým sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v účtovnom období

- hlavná kniha - v ktorej sa účtovné zápisy usporadúvajú z vecného hľadiska (systematicky), ktorou sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov na príslušné účty majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov, nákladov a výnosov v účtovnom období

V hlavnej knihe musia byť zaúčtované všetky účtovné prípady, o ktorých sa účtovalo v denníku.

Spôsob vedenia účtovných kníh: výpočtovou technikou s použitím programu ..........

Výstupy: účtovné knihy - hlavná kniha, denník, obratová predvaha, zborník, účtovné výkazy - Súvaha, Výkaz ziskov a strát, finančné výkazy - Výkaz o plnení rozpočtu, evidencia faktúr - kniha došlých a odoslaných faktúr, saldokonto, príjmy a výdavky - rozpočet, čerpanie, účtový rozvrh, platobný poukaz (likvidačný list, krycí list), príkaz na úhradu.......................................

Zoznam číselných znakov, symbolov a skratiek je prílohou predpisu.

Účtovné doklady sa musia dôsledne číslovať. Účtovné doklady musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovenia § 10 ods. 1 ZoÚ. Predpokladom zaistenia preukázateľnosti účtovníctva sú dokladové rady. Pre každý druh dokladu je stanovený samostatný číselný rad, ktorý je prílohou predpisu.

Článok 4

Spôsoby oceňovania

Prípustné spôsoby oceňovania majetku a záväzkov sú uvedené v zákone o účtovníctve v § 24 až § 27 ZoÚ a v postupoch účtovania.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítava účtovná jednotka na menu euro, v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, alebo ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka alebo ku dňu v zmysle ustanovenia § 24 ods. 2 písm. c) ZoÚ.

Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro použije účtovná jednotka kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Z jednotlivých zložiek majetku a záväzkov sa oceňuje:

a. obstarávacou cenou

- hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,

- zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou,

- podiely na základnom imaní obchodných spoločností, cenné papiere a deriváty,

- pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania,

- nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,

- záväzky pri ich prevzatí,

b. vlastnými nákladmi

- hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,

- zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

- nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,

- príchovky a prírastky zvierat,

c. menovitou hodnotou

- peňažné prostriedky a ceniny,

- pohľadávky pri ich vzniku,

- záväzky pri ich vzniku,

d. reprodukčnou obstarávacou cenou

- majetok v prípade bezodplatného nadobudnutia s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami,

- nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku,

- príchovky a prírastky zvierat, ak nie je možné zistiť vlastné náklady,

- majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami,

- nehmotný a hmotný majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený,

e. reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 ZoÚ

- majetok a záväzky nadobudnuté vkladom alebo kúpou podniku alebo jeho časti a majetok a záväzky nadobudnuté zámenou,

- cenné papiere v majetku fondu a cenné papiere určené na obchodovanie a cenné papiere určené na predaj u obchodníkov s cennými papiermi, ktorí nepostupujú podľa § 17a ods. 1 ZoÚ zákona,

- komodity, s ktorými sa obchoduje na verejnom trhu, ktoré účtovná jednotka sama nevyrobila a nadobudla ich na účel ich ďalšieho predaja na verejnom trhu (ďalej len „komodity”),

- drahé kovy v majetku fondu.

Na účely tohto zákona sa rozumie:

- obstarávacou cenou je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním,

- reprodukčnou obstarávacou cenou cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje,

- vlastnými nákladmi

- pri zásobách vytvorených vlastnou činnosťou priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktorá sa vzťahuje na výrobu alebo na inú činnosť,

- pri hmotnom majetku okrem zásob a nehmotnom majetku okrem pohľadávok vytvorenom vlastnou činnosťou priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť,

- menovitou hodnotou cena, ktorá je uvedená na peňažných prostriedkoch a ceninách, alebo suma, na ktorú pohľadávka alebo záväzok znie.

Článok 5

Deň uskutočnenia účtovného prípadu

Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k vzniku pohľadávky a záväzku, platbe záväzku, inkasu pohľadávky, postúpeniu pohľadávky, vkladu pohľadávky, poskytnutiu preddavku alebo prijatiu preddavku, prevzatiu dlhu, výplate hotovosti alebo prevzatiu hotovosti, nákupu alebo predaju peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo cenných papierov, pripísaniu cenných papierov na účet, dohodnutiu a vyrovnaniu obchodu s cennými papiermi, devízami, splneniu dodávky, zisteniu manka, schodku majetku, prebytku majetku alebo škody na majetku, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a k ďalším skutočnostiam vyplývajúcim z osobitných predpisov alebo vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali, alebo o ktorých sú k dispozícii doklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti.

Pri nehnuteľnosti obstaranej na základe zmluvy, ak do nadobudnutia vlastníctva vkladom do katastra nehnuteľností nadobúdateľ nehnuteľnosť užíva, dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň prevzatia nehnuteľnosti nadobúdateľom do užívania k dátumu uvedenému v zmluve alebo v inom doklade o odovzdaní nehnuteľnosti do užívania; u prevádzajúceho je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň odovzdania nehnuteľnosti. Ak nebude vklad do katastra nehnuteľností povolený, účtovné zápisy sa zrušia.

Článok 6

Spôsob účtovania zásob

Text účtovného prípadu MD D 
FA od dodávateľa za materiál  501 AÚ  321  
Ku dňu ku ktorému sa zostavuje ÚZ zaúčtovanie ZS účtu 112        
do nákladov  501 AÚ  112  
Ku dňu ku ktorému sa zostavuje ÚZ zaúčtovanie stavu zisteného podľa skladovej evidencie na účet 112        
112  501  

Účtovanie obstarania a úbytku zásob sa vykonáva:

- spôsobom A bez používania kalkulačného účtu 111 alebo s používaním kalkulačného účtu 111 (musí ÚJ, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom; môže ÚJ, ktorá nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom)

alebo

- spôsobom B (ÚJ nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom)

Súčasťou obstarávacej ceny zásob sú všetky náklady potrebné na ich obstaranie, napríklad preprava, provízia, poistné ...

Analytické účty zásob sú vedené podľa:

- druhu zásob

alebo

- skupín zásob na skladových kartách alebo súborov dát z počítača.

Úbytok zásob rovnakého druhu účtuje účtovná jednotka spôsobom:

- keď prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob (spôsob označovaný ako FIFO - First in, First out)

alebo

- váženým aritmetickým priemerom (vážený aritmetický priemer sa počíta najmenej raz za mesiac)

Účtovanie obstarania zásob spôsobom A bez používania kalkulačného účtu 111. Na účte 112 - Materiál na sklade sa pri spôsobe A účtovania zásob účtuje nakúpený a prevzatý materiál na sklad.

Text účtovného prípadu MD  D  
FA od dodávateľa za materiál  112  321  
Spotreba materiálu  501 AÚ  112  

alebo

Účtovanie obstarania zásob spôsobom B. Na účte 112 - Materiál na sklade sa pri spôsobe B účtovania zásob účtuje len pri uzavretí a pri otvorení účtovných kníh.

Spôsobom A sa účtuje aj drobný hmotný majetok v ocenení od ....... do .....€, o ktorom účtovná jednotka rozhodla, že nie je dlhodobým majetkom. Jeho účtovanie príspevková organizácia realizuje prostredníctvom účtu nákladov do spotreby, a to účtu 501.

Text účtovného prípadu: MD/D

FA od dodávateľa za drobný hmotný majetok v ocenení od ............ Sk do ............ € 112/321

Zaradenie drobného hmotného majetku do užívania na základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení do užívania, výdajky501 AÚ/112

Sledovanie v podsúvahovej evidencii: 75x/799

Drobný nehmotný majetok od ........... do .......... € sa účtuje priamo do nákladov na účet 518 AÚ.

Účtovanie zásob priamo do spotreby (bez účtovania na sklad). Priamo do spotreby účtuje účtovná jednotka drobný nákup do ............... €:

- kancelárske potreby a materiál, papier

- čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky

- materiál použitý na opravy a údržbu

- nákup odbornej literatúry, novín a ostatných tlačív

- osobné ochranné pracovné prostriedky

- spotreba pohonných látok

Účtovanie zásob priamo do spotreby (bez účtovania na sklad). Priamo do spotreby účtuje účtovná jednotka drobný nákup do ............... €:

- drobný hmotný majetok

Norma prirodzených úbytkov zásob. V školskej jedálni:

- sa stanovuje norma prirodzených úbytkov vo výške ...... % z hodnoty spotrebovaných surovín alebo.....

- vzniknutý inventarizačný rozdiel do normy prirodzených úbytkov sa účtuje priamo do spotreby

- evidenciu prirodzených úbytkov zásob vedie vedúca školskej jedálne

- prirodzené úbytky sú technologické a technické straty, ktoré vznikajú napr. rozprášením, vyschnutím v rámci technologických úbytkov vo výrobnom, zásobovacom a odbytovom procese.

Článok 7

Osobitosti účtovania

Účtovná jednotka považuje za nevýznamné sumy nákladov a nevýznamné sumy výnosov:

................... % z nákladov minulých účtovných období

................... % z výnosov minulých účtovných období

Opravy nevýznamných nákladov a nevýznamných výnosov minulých účtovných období sa účtujú ako účtovné prípady bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch nákladov alebo výnosov. Významné sumy opráv nákladov a výnosov minulých účtovných období sa účtujú na účet 428 AÚ - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Účtovná jednotka dodávateľské faktúry za december bežného účtovného obdobia, došlé do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca (t.j. do 15.1.) účtuje na účte 321.

Vyúčtovanie cenín (poštové známky, kolky...) sa účtuje na konci kalendárneho mesiaca na základe účtovného dokladu o spotrebe cenín na účte 213.

Vodičom motorových vozidiel sa poskytuje preddavok na nákup pohonných látok - PHL (trvalá záloha). Poskytnutý preddavok na konci kalendárneho mesiaca zamestnanec vyúčtuje. Zamestnanec zodpovedný za autoprevádzku na konci kalendárneho mesiaca predloží spotrebu PHL k zaúčtovaniu. Podkladom k zaúčtovaniu je účtovný doklad „Vyúčtovanie PHL”.

Náklady sa účtujú na účtoch účtovej triedy 5 – Náklady.

Výnosy sa účtujú na účtoch účtovej triedy 6 – Výnosy.

Na základe odborného posudku účtovná jednotka rozúčtováva percentom náklady na prenesené kompetencie a originálne kompetencie nasledovne:

Druh nákladu Prenesené kompetencie Originálne kompetencie 
- matrika, stavebný úrad,  - školská jedáleň, vlastná  
školstvo, .... % nákladov činnosť ...... % nákladov 
Elektrická energiasgkdhjdhfh       
Plyn       
Voda       
Stočné       
...... .       
.....       

Uzavretie účtovných kníh:

- konečné stavy účtov účtovej triedy 5 – Náklady sa účtujú na ťarchu účtu 710 – Účet výsledku hospodárenia a konečné stavy účtov účtovej triedy 6 – Výnosy sa účtujú v prospech účtu 710 – Účet výsledku hospodárenia

- konečné zostatky súvahových účtov sa účtujú podvojne v prospech alebo na ťarchu účtu 702 – Konečný účet súvahový podľa charakteru zostatku. Preúčtovaním konečného zostatku účtu 710 – Účet výsledku hospodárenia na účet 702 sa uzatvoria účtovné knihy

- pri uzavretí účtovných kníh sa:

- zisťujú obraty jednotlivých účtov

- zisťujú konečné stavy výsledkových účtov a konečné zostatky súvahových účtov,

- účtujú konečné stavy účtov nákladov v účtovej triede 5 a výnosov v účtovej triede 6,

- zisťuje výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov za účtovné obdobie,

- zisťuje účtovný výsledok hospodárenia ako rozdiel nákladov a výnosov

- pri uzatvorení účtovných kníh sú údaje účtu 702 – Konečný účet súvahový, účtu 710 – Účet výsledku hospodárenia a údaje z analytických účtov podkladom pre zostavenie účtovnej závierky.

Otvorenie účtovných kníh:

- konečné zostatky jednotlivých súvahových účtov aktív a pasív zaúčtovaných na účte 702 – Konečný účet súvahový sú začiatočnými stavmi jednotlivých súvahových účtov aktív a pasív zaúčtovaných na účte 701 – Začiatočný účet súvahový

- účtovnými zápismi na ťarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový a v prospech príslušných otváraných súvahových účtov pasív a účtovnými zápismi v prospech účtu 701 – Začiatočný účet