dnes je 20.1.2021

Input:

Stredná škola - Dohoda o vykonaní práce

2.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.3.5 Stredná škola - Dohoda o vykonaní práce

JUDr. Milada Illašová, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Stiahnuť vzor

....... ( Názov a sídlo zamestnávateľa ) ........................... zastúpený ............. ( uviesť meno, priezvisko a pracovnú funkciu oprávneného zastupovaním ) ................... ( ďalej zamestnávateľ )

a

........ ( Meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu a bydlisko zamestnanca ) ......................................... ( ďalej zamestnanec )

uzavierajú podľa § 223 až § 226 ZP túto

dohodu o vykonaní práce :

1. Dojednaná pracovná úloha :............................................................................................

2. Dojednaný rozsah práce ( pracovnej úlohy ) v hodinách spolu:..................................................................................

3. Pracovná úloha bude vykonaná do:....................................................................................

4. Zamestnanec vykoná pracovnú úlohu : osobne

5. Dojednaná odmena : ............................ , - €

6. Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po dokončení a odovzdaní práce t.j. dňa ...............................

Časť odmeny bude splatná .dňa ..................................