dnes je 19.1.2021

Input:

Stredná škola - Dohoda o vykonaní práce

10.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.3.5 Stredná škola - Dohoda o vykonaní práce

JUDr. Milada Illašová, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Belešová


Stiahnuť vzor

D O H O D A O V Y K O N A N Í P R Á C E

Zamestnávateľ: ....... (Názov a sídlo zamestnávateľa) ........................... zastúpený ............. (uviesť meno, priezvisko a pracovnú funkciu oprávneného zamestnanca) .................. (ďalej zamestnávateľ)

a

Zamestnanec: ........ (Meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, a bydlisko zamestnanca) ......................................... (ďalej len zamestnanec), okrem toho – rodinný stav, štátna príslušnosť, názov zdravotnej poisťovne, informácia, či ide o poberateľa niektorého z dôchodkov a o tom, či má zamestnanec zmenenú pracovnú schopnosť (teda údaje potrebné pre nahlásenie zamestnanca do poisťovní), IBAN, na ktorý sa bude zasielať odmena.

uzatvárajú podľa § 223 až § 226 ZP túto

dohodu o vykonaní práce:

1. Dohodnutá pracovná úloha: ............................................................................................ .

2 Predpokladaný rozsah práce (pracovnej úlohy) v hodinách spolu (maximálne 350 hodín ročne): .................................................................................. .

3. Doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať: od: ...... do: .................................................................................... .

4. Dohodnutá odmena: ............................ , - €.

5. Odmena za vykonanie pracovnej úlohy bude vyplatená po dokončení a odovzdaní práce vo výplatnom termíne zamestnávateľa, t. j. dňa ............................... .

6. Prípadne: Časť odmeny bude splatná dňa .................................. (uviesť prípadne podmienky, za ktorých sa vyplatí časť mzdy, napr. pri odovzdaní časti úlohy).

7. Zamestnávateľ vytvorí zamestnancovi pracovné podmienky zaisťujúce riadny a bezpečný výkon práce.

8. Zamestnanec je povinný vykonať