dnes je 20.1.2021

Input:

Účtový rozvrh v PO

26.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.1.2 Účtový rozvrh v PO

Ing. Miriam Majorová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Názov organizácie:    
Názov internej smernice: Účtový rozvrh 
Poradové číslo smernice:    
Dátum vyhotovenia internej smernice:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Prílohy:    

Podľa § 13 ods. 2 zákona o účtovníctve zostavuje príspevková organizácia účtový rozvrh, v ktorom sa uvedú:

 • používané syntetické účty podľa príslušnej rámcovej účtovej osnovy,

 • používané analytické účty (§ 4 postupov účtovania) potrebné na zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov účtovného obdobia a na zostavenie účtovnej závierky,

 • podsúvahové účty, a ktorý sa v priebehu roka aktualizuje o účty vytvorené počas roka. Pokiaľ nedochádza k 1.1. bežného roka k zmene účtového rozvrhu, ktorý bol platný v predchádzajúcom roku, postupuje príspevková organizácia podľa tohto rozvrhu aj v nasledujúcom roku.

Príloha č. 1

Účtový rozvrh

Účtový rozvrh príspevkovej organizácie obsahuje účty v nasledovnom členení:

  Dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok:

syntetické účty podľa rámcovej účtovej osnovy označené trojmiestnym znakom XXX,

 • - analytické účty označené ďalšími znakmi XXX XXXXXXX, rozlišujúcimi:
 • jednotlivé druhy majetku,

 • hmotne zodpovedné osoby a miesta uloženia majetku,

 • majetok, ktorý slúži v hlavnej činnosti organizácie,

 • majetok, ktorý slúži v podnikateľskej činnosti organizácie,

 • majetok, ktorý slúži v oboch činnostiach organizácie.

  Dlhodobý finančný majetok:

syntetické účty podľa rámcovej účtovej osnovy označené trojmiestnym znakom XXX,

 • - analytické účty označené ďalšími znakmi XXX XXXXXXX, podľa:
 • druhu a účelu majetku,

 • cudzej meny a

 • dlhodobosti či krátkodobosti.

  Zásoby:

syntetické účty podľa rámcovej účtovej osnovy označené trojmiestnym znakom XXX,

 • - analytické účty označené ďalšími znakmi XXX XXXXXXX, podľa:
 • jednotlivých druhov zásob,

 • hmotne zodpovednej osoby,

 • miesta, resp. strediska uloženia zásob,

 • zásob, ktoré slúžia v hlavnej činnosti organizácie,

 • zásob, ktoré slúžia v podnikateľskej činnosti organizácie,

 • zásob, ktoré slúžia v oboch činnostiach organizácie.

  Pohľadávky a záväzky:

syntetické účty podľa rámcovej účtovej osnovy označené trojmiestnym znakom XXX,

 • - analytické účty označené ďalšími znakmi XXX XXXXXXX, podľa:
  • jednotlivých dlžníkov, resp. veriteľov,

  • doby splatnosti pohľadávok, resp. úhrady záväzkov (krátkodobé, dlhodobé),

  • bonity pohľadávok,

  • meny (na menu euro a jednotlivé zahraničné meny).