dnes je 26.9.2020

Input:

Smernica o tvorbe a použití finančných a peňažných fondov v RO a obci

13.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.2.4.1 Smernica o tvorbe a použití finančných a peňažných fondov v RO a obci

Ing. Miriam Majorová; PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Názov organizácie:    
Názov internej smernice: Tvorba a použitie finančných a peňažných fondov 
Poradové číslo smernice:    
Dátum vyhotovenia internej smernice:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Prílohy:    
   Útvar/oddelenie/
prac. Zaradenie
 
Meno Dátum Podpis 
Vypracoval:             
Pripomienkoval             
               
               
Schválil:             
Účinnosť internej smernice od    
Účinnosť internej smernice do Odporúčané: koniec bežného účtovného obdobia (31.12.20XX)  

Článok I

Právna úprava

Tvorba a použitie rezervného fondu a iných peňažných fondov je ustanovená pre obce a vyššie územné celky v § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tvorba a použitie sociálneho fondu je ustanovená pre všetky typy účtovných jednotiek v zákone č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

Účtovanie finančných a peňažných fondov upravuje Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky/ v znení neskorších predpisov.

Článok II

Fond sociálny

Sociálny fond tvorí rozpočtová organizácia podľa § 3 ods. 1 zákona o sociálnom fonde vo výške 0,6% až 1 % zo základu na určenie prídelu, pričom § 4 ods. 1 zákona o sociálnom fonde definuje základ na určenie prídelu. V obci tvorí sociálny fond i starosta obce, a to z jeho hrubej mzdy vo výške rovnakej ako zamestnanci obce.

Definícia hrubých miezd ako základ na určenie prídelu vychádza z platných zákonov, a to predovšetkým z § 118 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, kde je ustanovené, že mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Za mzdu sa nepovažuje najmä náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady, príspevky zo sociálneho fondu, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií a náhrada za pracovnú pohotovosť. Za mzdu sa tiež nepovažuje ďalšie plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení. Ako mzda sa posudzuje aj plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu pri príležitosti jeho pracovného výročia alebo životného výročia, ak sa neposkytuje zo zisku po zdanení alebo zo sociálneho fondu.

Ďalšími zákonmi upravujúcimi túto problematiku je zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonova zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súvislosti s dodržaním § 6 zákona o sociálnom fonde vedie rozpočtová organizácia tvorbu a čerpanie na osobitnom analytickom účte fondu alebo na osobitnom účte v banke alebo pobočke zahraničnej banky.

Sociálny fond sa tvorí v deň dohodnutý na výplatu mzdy alebo platu. Ak zamestnávateľ vypláca mzdu alebo plat vo viacerých výplatných termínoch, za deň výplaty sa považuje posledný dohodnutý deň výplaty mzdy alebo platu za uplynulý kalendárny mesiac. Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční do 5 dní po dni dohodnutom na výplatu mzdy alebo platu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.

Čerpanie sociálneho fondu sa realizuje podľa § 7 zákona o sociálnom fonde.

Povinný prídel do sociálneho fondu a následne jeho čerpanie sa účtuje v súlade s § 55 ods. 3 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, a to na účte 472 – Záväzky zo sociálneho fondu.

Por.č. Text MD D 
1.  Povinný prídel – tvorba sociálneho fondu  527 * 1 472  
2.  Príspevok z výsledku hospodárenia  431  472  
3.  Prevod finančných prostriedkov v prípadoch 1. a 2.  221.AU* 2 (222) 221.AU* 2 
4.  Dotácia alebo dar do sociálneho fondu  221  472  
5.  Nákup stravných lístkov  213  221(222)  
6.  Použitie stravných lístkov:        
a)  zákonný príspevok na stravné  527     
b)  príspevok zo sociálneho fondu  472     
c)  pohľadávka voči zamestnancovi za stravné lístky vo výške zostatkovej ceny lístka  335     
d)  úbytok stravných lístkov     213  

Medzi ďalšie možnosti účtovania (predkontácií) reálií z prostredia územnej samosprávy prikladám tieto:

Poskytnutý príspevok zamestnancom 472/333

Daň z príjmov z poskytnutého príspevku 333/342

Bankové poplatky súvisiace s vedením účtu sociálneho fondu 568/221

Fond