dnes je 16.1.2021

Input:

Smernica o evidencii, oceňovaní a účtovaní zásob v PO

26.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.5.1 Smernica o evidencii, oceňovaní a účtovaní zásob v PO

Ing. Miriam Majorová; PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Názov organizácie:    
Názov internej smernice: Evidencia, oceňovanie a účtovanie zásob 
Poradové číslo smernice:    
Vypracoval:    
Schválil:    
Dátum vyhotovenia internej smernice:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Platnosť internej smernice:    
Prílohy:    

Článok I

Vymedzenie zásob

Za zásoby sú v príspevkovej organizácii a obci (ako účtovnej jednotky) považované:

Materiál – kancelárske potreby, drobné reklamné predmety, materiál zabezpečujúci drobné opravy budovy, pohonné hmoty, obaly, ochranné pracovné prostriedky, drobný hmotný majetok v ocenení do .............. EUR, o ktorom príspevková organizácia a obec rozhodla, že nie je drobným dlhodobým hmotným majetkom.  
Nedokončená výroba sú produkty, ktoré už prešli jedným alebo niekoľkými výrobnými stupňami (presné vymedzenie nedokončenej výroby v účtovnej jednotke)  
Polotovary vlastnej výroby sú oddelene evidované produkty, ktoré ešte neprešli všetkými výrobnými stupňami a musia sa dokončiť alebo skompletizovať do finálnych výrobkov (presné vymedzenie polotovarov vlastnej výroby v účtovnej jednotke)  
Výrobky sú predmety vlastnej výroby určené na realizáciu (presné vymedzenie výrobkov v účtovnej jednotke)  
Tovar je všetko, čo účtovná jednotka nakupuje za účelom predaja. Tovarom sú aj výrobky vlastnej výroby, ktoré sa aktivovali a odovzdali do vlastnej predajne.  

Článok II

Oceňovanie zásob

Príspevková organizácia a obec oceňuje zásoby:

Nakupované - obstarávacou cenou (cena, za ktorú sa zásoby obstarali, zvýšená o všetky náklady súvisiace s ich obstaraním), pričom týmito vedľajšími nákladmi môžu byť prepravné, clo, provízia, skonto, poistné a pod. Nevyfakturované dodávky zásob sa oceňujú podľa zmluvy, dodacieho listu, vystavenej objednávky alebo kvalifikovaným odhadom.  
Vyrobené vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi (ocenenie je definované v § 25 ods. 1 písm. b) zákona o účtovníctve, resp. v § 35 ods. 7 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky) v znení neskorších predpisov, t.j. priamymi nákladmi na ne vynaloženými alebo aj časťou nepriamych nákladov, ktorá sa k tejto činnosti vzťahuje.  

Vlastnými nákladmi môže byť:

skutočná výška nákladov, alebo 
výška nákladov podľa plánových (operatívnych) kalkulácií (napr. účtovná jednotka zostavuje kalkulácie vlastných nákladov v skutočnej výške priamych nákladov a ročnej percentuálnej sadzby výrobnej réžie. Výrobná réžia sa prepočítava 1x ročne, vždy za predchádzajúci kalendárny rok, z vnútroorganizačných výsledkov hospodárenia účtovnej jednotky, a to % sadzbou k priamym nákladom výroby).  
Zásoby nadobudnuté bezodplatne, resp. nájdené prebytky zásob, odpad a zvyškové produkty - reálnou (trhovou) cenou  
Pri oceňovaní zásob rovnakého druhu na sklade používa príspevková organizácia a obec: metódu FIFO – spôsob, kedy prvá cena pre ocenenie prírastku majetkového účtu sa použije ako prvá cena pre ocenenie úbytku majetkového účtu, alebocenu zistenú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov (priemernú cenu prepočítava účtovná jednotka pri každom prírastku zásob alebo raz mesačne prepočítava na novú cenu).  

Článok III

Účtovanie zásob

Postupom a spôsobom účtovania zásob v príspevkových organizáciách a obciach sa zaoberajú § 35 až 38 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Príspevková organizácia účtuje obstaranie a úbytok zásob spôsobom A alebo spôsobom B. Spôsob B účtovania zásob nemôžu používať účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, t.j. obce.

alternatíva – spôsob A účtovania zásob 

Pri nakupovaných zásobách sa zložky obstarávacej ceny zásob (t.j. aj vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním zásob) účtujú v priebehu účtovného obdobia:

na kalkulačnom účte 111 – Obstaranie materiálu, resp. 131 – Obstaranie tovaru, pričom účty 111 – Obstaranie materiálu a 131 – Obstaranie tovaru nesmú k 31.12. účtovného obdobia vykazovať nijaký zostatok. Následne prevzatie materiálu alebo tovaru na sklad sa vykoná v obstarávacích cenách zaúčtovaním na stranu MD účtov 112 – Materiál na sklade, resp.132 – Tovar na sklade a v predajniach a na stranu Dal účtov 111 – Obstaranie materiálu, resp. 131 – Obstaranie tovaru , alebo 
na kalkulačnom účte 111 – Obstaranie materiálu, resp. 131 – Obstaranie tovaru, pričom účty 111 – Obstaranie materiálu a 131 – Obstaranie tovaru nesmú k 31.12. účtovného obdobia vykazovať nijaký zostatok. Následne prevzatie materiálu alebo tovaru na sklad sa vykoná v pevne stanovených skladových cenách zaúčtovaním na stranu MD účtov 112 – Materiál na sklade, resp. 132 – Tovar na sklade a v predajniach a na stranu Dal účtov 111 – Obstaranie materiálu, resp. 131 – Obstaranie tovaru, pričom rozdiel medzi obstarávacou cenou a pevne stanovenou skladovou cenou sa zaúčtuje prostredníctvom analytického účtu k účtom 112 – Materiál na sklade, resp. 132 – Tovar na sklade podľa charakteru rozdielu na stranu MD alebo Dal, alebo 
priamo na účet 112 – Materiál na sklade, 132 – Tovar na sklade a v predajniach, pričom pre vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním sa zaúčtuje na analytické účty vytvorené k syntetickému účtu 112 – Materiál na sklade, resp. 132 – Tovar na sklade. Analytické účty k účtom 112 a 132 sa časovo rozpúšťajú raz mesačne, a to percentom z celkovej sumy nákladov súvisiacich s obstaraním ku koncu príslušného mesiaca. Percento je stanovené pomerom spotrebovanej alebo predanej zásoby k súčtu stavu zásob na sklade k prvému dňu obdobia a príjmu zásoby na sklad za dané obdobie, alebo 
priamo na účet 112 – Materiál na sklade, 132 – Tovar na sklade a v predajniach, pričom pre vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním účtuje na analytické účty vytvorené k syntetickému účtu 112 – Materiál na sklade, resp. 132 – Tovar na sklade a v predajniach. Analytické účty k účtom 112 a 132 sa rozpúšťajú po každom úbytku zásob, a to podľa možnosti podľa skutočnej čiastky vedľajších nákladov.  

Súčasne príspevková organizácia a obec touto smernicou ustanovuje druhy materiálov a cenovú hranicu tohto materiálu, ktoré bude pri ich nákupe účtovať priamo na nákladový účet, t.j. účet 501 - Spotreba materiálu. Evidencia majetku môže byť zabezpečená prostredníctvom podsúvahovej evidencie.

Napríklad:

Druhy nakupovaného materiálu Obstarávacia cena 
Kancelárske potreby  do 30 € / kus  
Nákup odbornej literatúry  do 100 € / kus  
..................................atď.  ........... € / kus  

Vnútroorganizačné služby, ktoré súvisia s prepravou dodávok zásob, sa aktivujú. Príspevkové organizácie a obce v rámci podnikateľskej činnosti účtujú aktiváciu v prospech účtu 622 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb. Podobne sa aktivuje materiál, resp. tovar, ktorý sa zaúčtuje v prospech účtu 621 – Aktivácia materiálu a tovaru so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu príslušných účtov zásob.

Spotreba materiálu sa účtuje na ťarchu účtu 501 - Spotreba materiálu alebo pri predaji materiálu na ťarchu účtu 542 - Predaný materiál. Hodnota predaného tovaru sa účtuje na ťarchu účtu 504 - Predaný tovar.

Pri uzavieraní účtovných kníh sa prípadný inventarizačný rozdiel zásob:

manko účtuje na ťarchu účtu 549 – Manká a škody,

prebytok zásob v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti.

Pri zásobách vlastnej výroby sa účtujú jednotlivé materiálové a výrobné náklady najskôr priamo do nákladov. O rozpracovanosti nedokončenej výroby, polotovarov vlastnej výroby a hotových výrobkov sa účtuje na základe hlásenia výroby raz mesačne alebo štvrťročne alebo denne. Pre jednotlivé stupne rozpracovanosti účtovná jednotka zostavuje kalkulačné listy jednotlivých produktov (polotovarov, výrobkov), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou evidencie potrebnej pre oceňovanie skladovaných zásob.

Prírastky zásob ocenené vlastnými nákladmi sa zaúčtujú v priebehu účtovného obdobia na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 12 - Zásoby vlastnej výroby so súvzťažným zápisom v prospech účtov účtovej skupiny 61 - Zmena stavu vnútroorganizačných zásob.

Vyskladnenie zásob sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 61 - Zmena stavu vnútroorganizačných zásob a v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 12 - Zásoby vlastnej výroby.

Pri uzavieraní účtovných kníh sa inventarizačný rozdiel účtuje:

manko zásob na ťarchu účtu 549 – Manká a škody,

prebytok zásob v účtov účtovej skupiny 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob.

alternatíva – spôsob B účtovania zásob 

Pri nakupovaných zásobách sa zložky obstarávacej ceny zásob (t.j. aj vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním zásob) účtujú v priebehu účtovného obdobia priamo na ťarchu nákladového účtu 501 – Spotreba materiálu, resp. 504 – Predaný tovar.

Vnútroorganizačné služby, ktoré súvisia s prepravou dodávok zásob, sa aktivujú, t.j. účtujú v prospech účtu 622 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb. Podobne sa aktivuje materiál, resp. tovar, ktorý sa zaúčtuje v prospech účtu 621 – Aktivácia materiálu a tovaru so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov 501 – Spotreba materiálu, 504 – Predaný tovar.

Spotreba materiálu, resp. úbytok predaného tovaru sa neúčtuje.

Pri uzavieraní účtovných kníh sa preúčtujú najprv začiatočné stavy účtov 112 - Materiál na sklade a 132 - Tovar na sklade a v predajniach na ťarchu nákladového účtu 501 – Spotreba materiálu, 504 - Predaný tovar. Následne sa zaúčtuje stav zásob podľa skladovej evidencie pri materiáli na ťarchu účtu 112 - Materiál na sklade so súvzťažným zápisom v prospech účt. 501, pri tovare na ťarchu účtu 132 - Tovar na sklade a v predajniach so súvzťažným zápisom v prospech účtu 504, alebo sa preúčtujú najprv začiatočné stavy účtov 112 - Materiál na sklade a 132 - Tovar na sklade a v predajniach na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu a 504 - Predaný tovar. Následne sa zaúčtuje stav zásob podľa fyzickej inventúry, kde sú už zohľadnené prípadné inventarizačné rozdiely, a to pri materiáli na ťarchu účtu 112 - Materiál na sklade súvzťažne s účtom 501, pri tovare na ťarchu účtu 132 - Tovar na sklade a v predajniach súvzťažne s účtom 504.

Pri uzavieraní účtovných kníh sa zisťuje prípadný inventarizačný rozdiel zásob:

- manko sa účtuje na ťarchu účtu 549 – Manká a škody a v prospech príslušného účtu zásob, alebo v prospech príslušného nákladového účtu 501, 504 vzhľadom na dodržanie druhového členenia nákladov,

- prebytok zásob sa zaúčtuje v prospech účtov 501, 504 a na ťarchu príslušného účtu zásob, alebo sa neúčtuje v závislosti od zvoleného spôsobu účtovania (t.j. či sa zisťuje stav zásob podľa skladovej evidencie alebo podľa fyzickej inventúry).

Prebytok nakupovaných zásob, ak je preukázateľné, že došlo k chybnému účtovaniu pri ich vyskladnení, sa účtuje v prospech účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy a skutočný úbytok zásob, ak je preukázateľné, že došlo k chybnému účtovaniu pri ich vyskladnení, sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy. Prebytok nakupovaných zásob, ak sa nepreukáže chybné účtovanie, sa účtuje v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti.


Príklad č. 1

Postup účtovania zásob na konci účtovného obdobia - na základe skladovej evidencie zásob:

začiatočné zostatky skladovaných zásob do spotreby:

Druh zásoby  MD  D  
materiál 501 112 
tovar 504 132 

konečné zostatky zásob zistené na základe skladovej evidencie:

Druh zásoby  MD  D  
materiál 112 501 
tovar 132 504 

úprava konečných zostatkov zásob zaúčtovaných na základe skladovej evidencie na skutočné zostatky zistené fyzickou a dokladovou inventúrou:

Druh zásoby  MD  D  
manko nad normu prirodzených úbytkov materiálu resp. tovaru 549 112, 132 
manko do normy prirodzených úbytkov materiálu resp. tovaru 501, 504 112, 132 
prebytok materiálu resp. tovaru 112, 132 501, 504 648 


Príklad č. 2

Postup účtovania zásob na konci účtovného obdobia - na základe fyzickej inventúry zásob:

začiatočné zostatky skladovaných zásob do spotreby:

Druh zásoby  MD  D  
materiál 501 112 
tovar 504 132 

konečné zostatky zásob zistené na fyzickej inventúre:

Druh zásoby  MD  D