dnes je 31.3.2020
Input:

Smernica o evidencii valutových a devízových operácií v NO

13.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.4.1 Smernica o evidencii valutových a devízových operácií v NO

Ing. Jana Vršková; PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Názov organizácie:  
Názov internej smernice: Evidencia valutových a devízových operácií 
Poradové číslo smernice:  
Vypracoval:  
Schválil:  
Dátum vyhotovenia internej smernice:  
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Platnosť internej smernice:  
Prílohy:  

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene je účtovná jednotka povinná prepočítať na eurá podľa § 24 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. V zmysle § 4 ods. 7 ZoÚ je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo . a zostavovať účtovnú závierku v peňažných jednotkách meny euro. V prípade pohľadávok a záväzkov, podielov, cenných papierov, derivátov, cenín a peňažných prostriedkov, ak sú vyjadrené v cudzej mene, je účtovná jednotka povinná účtovať v eurách aj v cudzej mene. Táto povinnosť platí aj pri opravných položkách a rezervách, ak majetok a záväzky, ktorých sa týkajú, sú vyjadrené v cudzej mene.

Článok II

Oceňovanie majetku a záväzkov vyjadrených v cudzej mene

Účtovná jednotka je povinná majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítať na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska (ďalej len „referenčný kurz”)

a. v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis alebo

b. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Prírastok cudzej meny nakúpenej za menu euro sa ocení kurzom, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená alebo referenčným kurzom v deň uzavretia obchodu. Prírastok cudzej meny nakúpenej za inú cudziu menu sa ocení hodnotou inej cudzej meny v eurách alebo sa použije referenčný kurz v deň uzavretia obchodu.

Ak sa účtovná jednotka pri dohode o kúpe cudzej meny dohodne s bankou na inom kurze ako je kurz v aktuálnom kurzovom lístku banky, cudzia mena sa ocení v deň ocenenia kurzom banky alebo referenčným kurzom ku dňu ocenenia. Ak sa takýto obchod neuskutočňuje s bankou použije sa na ocenenie cudzej meny referenčný kurz ku dňu ocenenia.

Na ocenenie úbytku rovnakej cudzej meny v hotovosti z pokladnice alebo z devízového účtu sa môže použiť:

a. referenčný kurz v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu,

b. cena zistená váženým aritmetickým priemerom alebo

c. spôsob, keď prvá cena na ocenenie prírastku cudzej meny v eurách sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku cudzej meny v eurách.

Ak sa uhrádza záväzok v cudzej mene, použije sa na ocenenie úbytku záväzku rovnaká hodnota ako na prepočet úbytku cudzej meny, ktorý súvisí s úhradou záväzku.

Pokladničná hotovosť (valuty) v cudzej mene podlieha povinne inventarizácii, a to minimálne raz za účtovné obdobie (kalendárny rok).

Článok III

Účtovné zobrazenie kurzových rozdielov

Majetok a záväzky v cudzej mene účtovná jednotka prepočítava na eurá:

a. počas roka – pri vzniku účtovného prípadu

V dôsledku neustáleho pohybu kurzov je pri platbách záväzkov alebo inkase pohľadávok od dlžníkov v cudzej mene v priebehu roka iný kurz než kurz, ktorým boli predmetné záväzky či pohľadávky pri ich vzniku zaúčtované.

Z tohto dôvodu vznikajú kurzové rozdiely, ktoré môžu mať charakter finančných nákladov alebo finančných výnosov, a ktoré sa účtujú na účtoch 545 – Kurzové straty a 645 – Kurzové zisky.

Účtovným dokladom je bankový výpis alebo pokladničný doklad.

b. na konci účtovného obdobia pri uzatváraní účtovných kníh

Na konci účtovného obdobia je potrebné pri