dnes je 19.1.2021

Input:

Smernica o spôsoboch oceňovania majetku a záväzkov, deň uskutočnenia účtovného prípadu

26.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.2.2 Smernica o spôsoboch oceňovania majetku a záväzkov, deň uskutočnenia účtovného prípadu

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Názov organizácie:    
Názov internej smernice: Spôsoby oceňovania majetku a záväzkov,
deň uskutočnenia účtovného prípadu
 
Poradové číslo smernice:    
Dátum vyhotovenia internej smernice:  
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    

Článok I

Právna úprava

Spôsoby oceňovania majetku a záväzkov upravujú § 24 až 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve) a Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

Článok II

Spôsoby oceňovania v príspevkovej organizácii

Jednotlivé zložky majetku a záväzkov v účtovníctve a v účtovnej závierke oceňuje účtovná jednotka nasledovnými záväznými spôsobmi:

- nakúpený dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou podľa § 24 zákona o účtovníctve, t.j.

- cenou, za ktorú sa majetok obstaral – nákupnou cenou majetku, a

- nákladmi súvisiacimi s obstaraním hmotného majetku,

- nákladmi súvisiacimi s obstaraním nehmotného majetku.

- dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne, resp. novozistený a v účtovníctve doteraz nezachytený, resp. nadobudnutý bezodplatne podľa zmluvy o kúpe najatej veci sa oceňuje reálnou hodnotou,- dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi podľa § 24 zákona o účtovníctve.

- nakúpené zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou podľa § 24 zákona o účtovníctve, t.j.

- cenou, za ktorú sa zásoby obstarali – nákupnou cenou zásob a

- nákladmi súvisiacimi s obstaraním zásob.

- zásoby nadobudnuté bezodplatne, resp. novozistené a v účtovníctve doteraz nezachytené, odpad a zvyškové produkty sa oceňujú reálnou hodnotou.

- zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi podľa § 25 ods. 6 opatrenia o postupoch účtovania.

- peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou podľa § 25 ods. 1 písm. c) zákona o účtovníctve.

- podiely na základnom imaní obchodných spoločností, cenné papiere a deriváty sa oceňujú obstarávacou cenou podľa § 25 ods. 1zákona o účtovníctve.

- pohľadávky a záväzky pri ich vzniku sa oceňujúobstarávacou cenou podľa § 25 ods. 1 zákona o účtovníctve.

- pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí a záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou podľa § 25 ods. 1 zákona o účtovníctve.

finančný majetok sa oceňuje menovitou hodnotou podľa § 25 ods. 1 zákona o účtovníctve.

- majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na menu EURO referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prípadne ku dňu uzatvorenia obchodu alebo realizovania nákupu.

kúpa a predaj cudzej meny za menu EURO- použije sa kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

ocenenie majetku a záväzkov v účtovníctve a v účtovnej závierke sa upravuje o položky vyjadrujúce riziká, straty a znehodnotenie. Tieto predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Opravné položky sa vytvárajú pri prechodnom znížení hodnoty majetku a zrušia sa, ak zanikne riziko, na ktoré boli vytvorené. Odpisy majetku vyjadrujú trvalé zníženie hodnoty majetku.

V zmysle § 7 ods. 3 a 4 zákona o účtovníctve sa spôsoby oceňovania v priebehu účtovného obdobia môžu meniť, pričom nové účtovné zásady a metódy oceňovania je účtovná jednotka povinná používať od prvého dňa tohto účtovného obdobia.

Reálnou hodnotou sa ocení tiež

1. odplatne nadobudnutá virtuálna mena,

2. virtuálna mena nadobudnutá ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu,

3. služba a majetok nadobudnuté výmenou za virtuálnu menu okrem peňažných prostriedkov a cenín ocenených menovitými hodnotami,

4. virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu menu.

Článok III

Deň uskutočnenia účtovného prípadu

V zmysle § 2 opatrenia o postupoch účtovania je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň, v ktorom dôjde:

- k vzniku pohľadávky a záväzku,

- platbe záväzku, inkasu pohľadávky,

- postúpeniu pohľadávky, vkladu pohľadávky,

- poskytnutiu preddavku alebo prijatiu preddavku,

- prevzatiu dlhu,

- výplate hotovosti alebo prevzatiu hotovosti, nákupu alebo predaju peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo cenných papierov,

- pripísaniu cenných papierov na účet, dohodnutiu a vyrovnaniu obchodu s cennými papiermi, devízami,

- splneniu dodávky,

- zisteniu manka, schodku majetku, prebytku majetku, škody na