dnes je 3.12.2020

Input:

Smernica o tvorbe a použití sociálneho fondu

9.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.20.1 Smernica o tvorbe a použití sociálneho fondu

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Stiahnuť dokument


Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)
   
    
Názov vnútropodnikovej smernice   Tvorba a použitie sociálneho fondu   
Prílohy       
Číslo smernice       
Rozsah platnosti       
Za správnosť smernice zodpovedá       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá       
Platnosť smernice pre obdobie       
Schválil       

Dopady nevypracovania tejto internej smernice:

- spochybnenie oprávnenosti tvorby SF pre účtovné aj daňové účely (t. j. 0,6% alebo 1 % z vymeriavacieho základu) – pri uplatnení tvorby vo výške 1% z objemu hrubých miezd by bol rozdiel vo výške 0,4%, ak by táto skutočnosť nebola uvedená v smernici, z čoho môže vzniknúť daňový nedoplatok, následne vyrubenie nezmluvnej pokuty od správcu dane z príjmov právnických osôb;

- z tých istých dôvodov je potrebné uviesť tvorbu SF pre účely príspevku zamestnávateľa na prepravu zamestnancov za podmienok uvedených v zákone o sociálnom fonde;

- stanovenie podmienok vymeriavacieho základu pre tvorbu SF má takisto vplyv na účtovanie opodstatnenosti výšky tvorby SF na náklady ÚJ;

- zo zákona o SF vyplýva, že tento fond slúži pre sociálnu oblasť zamestnancov, jeho netvorením, resp. nepoužitím na dané oblasti porušuje túto právnu normu,

- ak ÚJ má podpísanú kolektívnu zmluvu, pri nevypracovaní tejto smernice dochádza k porušeniu noriem (pravidiel) vyplývajúcich z KZ a môžu viesť k riešeniu problémov súdnym spôsobom.

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Právna úprava:

Zamestnávateľ v zmysle zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov vytvára sociálny fond, ktorý slúži k realizácii podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Článok II

Tvorba sociálneho fondu

Sociálny fond je tvorený povinným prídelom vo výške ............ % (uviesť výšku tvorby sociálneho fondu od 0,6 až 1%) zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. Základom na určenie mesačného prídelu do fondu je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac.

Sociálny fond je tvorený ďalším prídelom vo výške ... % (uviesť výšku tvorby sociálneho fondu od 0 až 0,5%) z hrubých miezd alebo platov zamestnancov v zmysle kolektívnej zmluvy uzatvorenej dňa ......................... (dátum) alebo podľa vnútorného predpisu, ak v ÚJ nepôsobí odborový orgán.

Sociálny fond je tvorený ďalším prídelom vo výške .................... % (uviesť výšku tvorby sociálneho fondu od 0 až 0,5%) z hrubých miezd alebo platov zamestnancov, na účely poskytovania príspevkov na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť zamestnancom, ktorí dochádzajú do zamestnania verejnou dopravou a ktorých priemerný mesačný zárobok nepresahuje 50% priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci dva roky kalendárnemu roku, za ktorý sa tvorí fond.

Sociálny fond je tvorený nepovinným prídelom z  disponibilného zisku vo výške ................... € (podľa dohody zamestnávateľa so zástupcami zamestnancov),darmi, dotáciami, príspevkami poskytnutými zamestnávateľovi do fondu.

Tvorba a čerpanie fondu sa vedie na osobitnom analytickom účte fondu alebo na osobitnom účte v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

Fond sa tvorí najneskôr v deň dohodnutý na výplatu mzdy alebo platu, za mesiac december môže zamestnávateľ tvoriť fond z predpokladanej výšky miezd alebo platov a previesť finančné prostriedky na účet fondu do 31.12. Ak zamestnávateľ vypláca mzdy alebo plat vo viacerých výplatných termínoch, za deň výplaty sa na účely tohto zákona považuje posledný dohodnutý deň výplaty mzdy alebo platu za uplynulý kalendárny mesiac.

Zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok vykoná zamestnávateľ najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku. Nevyčerpaný zostatok fondu sa prevádza do nasledujúceho roku.

Ak sa zamestnávateľ zrušuje bez právneho nástupcu, vzniknuté nároky na plnenia z fondu sa uspokojujú ako nároky z pracovného pomeru.

Článok III

Účtovanie sociálneho fondu

Povinný prídel do sociálneho fondu sa účtuje v prospech účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu a na ťarchu účtu 527 – Zákonné sociálne náklady. Účtovná jednotka môže účtovať o druhoch povinných prídelov v rámci analytických účtov. Tvorba SF z povinných prídelov sa zahŕňa do daňovo uznaných nákladov (výdavkov) podľa § 19 ZDP zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. neskorších predpisov.

Tvorba sociálneho fondu vo výške nepovinného prídelu z disponibilného zisku sa účtuje na ťarchu účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní a v prospech účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu.

Tvorba sociálneho fondu z ďalších zdrojov (napr. peňažný dar, dotácia) sa účtuje na ťarchu účtu 221 – Bankové účty alebo 211 – Pokladnica a v prospech účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu.

Čerpanie sociálneho fondu sa účtuje na ťarchu účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu a v prospech účtu 333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom príp. účet 213 – Ceniny (príspevok na stravnú jednotku, gastrolístky).

Článok IV

Použitie sociálneho fondu

Zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytuje zamestnancom z fondu príspevok na:

a) stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,

b) dopravu do zamestnania a späť,

c) účasť na kultúrnych a športových podujatiach,

d) rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,

e) rekreácie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,

f) zdravotnú starostlivosť,

g) sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky,

h) doplnkové dôchodkové sporenie okrem príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktorý je zamestnávateľ povinný platiť podľa osobitného predpisu,

i) servisné poukázky § 23 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch/  alebo na tovary a služby dodávané alebo poskytované registrovaným sociálnym podnikom,

j) ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

Zamestnávateľ zo sociálneho fondu poskytuje príspevok na stravovanie vo výške ........ (uviesť % z ceny jedla alebo absolútnu výšku príspevku v €) pre všetkých zamestnancov vrátane ich rodinných príslušníkov a poberateľov starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, ktorého zamestnávateľ zamestnával v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu ku dňu odchodu do takéhoto dôchodku. Za rodinného príslušníka sa považuje manžel/manželka zamestnanca a nezaopatrené deti zamestnanca.

Zamestnávateľ zo sociálneho fondu poskytuje príspevok na dopravu do zamestnania a späť vo výške ................... € (uviesť výšku príspevku) na základe predložených cestovných výdavkov. Cestovné výdavky musia byť predložené do ..... dní po skončení mesiaca na zúčtovanie.

Zamestnávateľ zo sociálneho fondu poskytuje príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie vo výške .............. € (uviesť výšku príspevku).

Zamestnávateľ zo sociálneho fondu poskytuje príspevok na rekreáciu a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily vo výške ...........................€ ročne.

Zamestnávateľ zo sociálneho fondu poskytuje príspevok na účasť na kultúrne a športové podujatia zamestnancom, rodinným príslušníkom, dôchodcom vo výške ..................... (uviesť výšku príspevku v % alebo v €).

Zamestnávateľ zo sociálneho fondu poskytuje príspevok na zdravotnú starostlivosť vo výške: .................... (uviesť sumu napr. na 1 zamestnanca/rok, alebo paušál na vlastného lekára v zdravotnom stredisku).

V rámci ďalšej realizácie podnikovej sociálnej politiky:

Zamestnávateľ zo sociálneho fondu poskytuje vecný alebo peňažný dar ako uznanie a ocenenie dlhoročnej práce pri príležitosti:

- odchodu zamestnanca do starobného (invalidného) dôchodku vo výške ............... €,

- dosiahnutia ... rokov (napr. 50 rokov a každých ďalších 5 rokov) vo výške ...........€,

- ..........................(ďalšie príležitosti, pri ktorých sa poskytuje dar zo sociálneho fondu).

Dar sa poskytuje zamestnancovi, ktorý ku dňu poskytnutia je zamestnaný pri zamestnávateľovi nepretržite po dobu dlhšiu ako ................ rokov (napr. 5 rokov).

Zamestnávateľ zo sociálneho fondu poskytne kvety (kyticu) pri príležitosti svadby zamestnanca/-kyne, narodenia dieťaťa alebo pri úmrtí zamestnanca/-kyne nehľadiac na dobu zamestnania.

Vo výnimočných prípadoch môže zamestnávateľ obstarať pre potreby zamestnancov zo sociálneho fondu kávovar, resp. mikrovlnnú trúbu.

Zamestnávateľ zo sociálneho fondu poskytuje .............. (uviesť prípadné ďalšie plnenia, napr. na sociálnu výpomoc, pôžičky a podmienky ich poskytnutia).

Servisné poukážky vydáva ministerstvo práce, ktoré:

- zabezpečuje tlač, distribúciu, predaj, odkúpenie, spätný výkup, likvidáciu a správu zásob servisných poukážok,

- dozerá na ich ochranu a bezpečnosť a

- kontroluje nakladanie so servisnými poukážkami pri ich distribúcii, predaji, odkúpení, spätnom výkupe a likvidácii.

Servisné poukážky sa vydávajú v nominálnej hodnote desať eur.

Servisnými poukážkami sa dá platiť sociálnym podnikom za práce spojené so starostlivosťou o domácnosť, záhradu alebo za služby preukázané osobám odkázaným na pomoc. Poukážky budú podnikom preplácané vo vyšších hodnotách ako je ich reálna hodnota, s príspevkom štátu.

Vyhláška č. 115/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky.

Poukážky - na úradoch práce, obecných úradoch – asi 20 sociálnych podnikov.

Servisná poukážka modrej farby • v nominálnej hodnote 10 € si občan kúpi za 10 € • objedná si službu od RSP – napr. príprava drevnej štiepky • za túto službu zaplatí servisnou poukážkou • RSP požiada o odkúpenie u oprávneného subjektu a MPSVR SR mu po následnej finančnej kontrole vyplatí za odkúpenie servisnej poukážky modrej farby 13 €.

Servisná poukážka ružovej farby • v nominálnej hodnote 10 € si odkázaná osoba kúpi za 5 € • objedná si službu od RSP, napr. kosenie trávnika • za túto službu zaplatí servisnou poukážkou RSP požiada o odkúpenie u oprávneného subjektu a MPSVR SR mu vyplatí za odkúpenie servisnej poukážky ružovej farby 10 €.

V rámci ďalšej realizácie podnikovej sociálnej politiky zamestnávateľ poskytne príspevok vo výške............. na odborovú organizáciu (na úhradu nákladov v súvislosti so spracovaním analýz a expertíz nevyhnutných na realizáciu kolektívneho vyjednávania medzi odborovým orgánom a zamestnávateľom – maximálne vo výške 0,05% súhrnných miezd alebo platov za príslušný kalendárny mesiac.)

Článok V

Zdaňovanie príspevkov zo sociálneho fondu

V zmysle § 5 ods. 1 písm. f) ZDP sú príjmy z prostriedkov sociálneho fondu poskytované podľa zákona o sociálnom fonde zdaniteľnými príjmami. 

Výnimku zo zdanenia príjmov zo sociálneho fondu (§ 5 ods. 7 ZDP) tvorí hodnota stravy na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov a finančný príspevok na stravovanie § 152 ZP /, ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania a suma príspevku na rekreáciu poskytnutého zamestnávateľom / § 152a ZP /,

- hodnota nealkoholických nápojov poskytovaných zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku,

- použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancom,

- sociálna výpomoc z dôvodu úmrtia blízkej osoby žijúcej v domácnosti zamestnanca, odstraňovania alebo zmiernenia následkov živelných udalostí alebo dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorej nepretržité trvanie prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia, poskytovaná z prostriedkov SF, vyplatená v úhrnnej výške najviac 2 000 € za zdaňovacie obdobie len od jedného zamestnávateľa,

- nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi od zamestnávateľa za účelom zabezpečenia dopravy zamestnanca na miesto výkonu práce a späť podľa § 19 ods. 2 písm. s) prvého bodu vo výške rozdielu medzi sumou výdavkov preukázateľne vynaložených zamestnávateľom a sumou hradenou zamestnancami zamestnávateľovi pripadajúceho na príslušného zamestnanca,

- suma peňažného plnenia /na dovolenku a Vianoce/ najviac 500 € v úhrne od všetkých zamestnávateľov, 

- nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v pracovnom pomere od zamestnávateľa, ktorého prevažujúca činnosť je výroba vykonávaná vo viaczmennej prevádzke, na účely zabezpečenia ubytovania zamestnanca v úhrnnej sume najviac 60 € mesačne.

Novela zákona o dani z príjmov § 5 ods. 7 od 2020

- Oslobodenie od dane z príjmov - príspevky zo sociálneho fondu na lekársku preventívnu prehliadku poskytovanú nad rámec zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,

- lekárske preventívne prehliadky - preventívne vyšetrenie zamestnancov určitého veku alebo zamestnania na srdcovo-cievne alebo iné ochorenia ohrozujúce túto skupinu zamestnancov, onkologické prehliadky, mamografické a sonografické vyšetrenia u žien, vyšetrenie zraku zamestnancov pracujúcich s počítačmi a pod.

- nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi za účelom zabezpečenia dopravy zamestnanca na miesto výkonu práce a späť v úhrnnej sume najviac 60 € mesačne; ak nepeňažné plnenie vypočítané z prostriedkov preukázateľne vynaložených zamestnávateľom prepočítaných na jedno miesto presiahne sumu 60 € , do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu /podľa prechodného ustanovenia sa úpravy navrhnuté v § 5 ods. 7 písm. m) použije prvýkrát pri poskytnutí dopravy na miesto výkonu práce a späť po 31. decembri 2020/,

- nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v úhrnnej sume najviac 500 € za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov, a zamestnávateľom vynaložené prostriedky na toto nepeňažné plnenie nie sú uplatnené ako výdavky (náklady) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov,

- navrhuje sa oslobodiť od dane nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi, ak na strane zamestnávateľa nie je uznaným daňovým výdavkom (napr. parkovné na pozemku zamestnávateľa, teambuildingové akcie, firemné večierky),

- zabezpečenie a poskytovanie vzdelávania