dnes je 25.1.2021

Input:

Smernica o zásadách tvorby, použitia a účtovania rezerv v PO

26.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.6.1 Smernica o zásadách tvorby, použitia a účtovania rezerv v PO

Ing. Miriam Majorová; PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Súvisiaca legislatíva

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Opatrenie MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Vymedzenie, pravidlá tvorby, použitia, účtovania a vykazovania rezerv

Rezerva sa tvorí v súlade s § 26 zákona o účtovníctve. Rezerva je záväzok s neistým časovým vymedzením alebo výškou predstavujúcou existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky, pričom ak nie je známa presná výška tohto záväzku, ocení sa odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Záväzok s určitým časovým vymedzením a určitou výškou sa neúčtuje na účte rezerv, ale na príslušnom účte záväzku.

Rezerva sa použije len na účel, na ktorý bola vytvorená. Pri tvorbe rezerv podľa odseku s) sa môžu použiť poistno – matematické metódy a hodnota týchto rezerv sa upravuje na ich hodnotu v čase účtovania a vykazovania.

Tvorba rezerv sa účtuje na ťarchu nákladov, ich použitie a zrušenie v prospech výnosov.

Tvorba rezerv súvisiaca s obstaraním majetku, napríklad nevyfakturovaná dodávka materiálu, nevyfakturovaná dodávka dlhodobého majetku sa účtuje so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu majetku a jej použitie so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu záväzkov, napríklad po obdržaní faktúry od dodávateľa.

Zostatky rezerv sa prevádzajú do nasledujúceho účtovného obdobia.

Rezervy nemajú aktívny zostatok.

Rezervy sú predmetom dokladovej inventúry a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa z dôvodu upravujúcich závierkových účtovných prípadov účtuje tvorba rezervy alebo sa upraví jej výška.

Rezervy sa vzťahujú na povinnosti vyplývajúce zo všeobecných záväzných právnych predpisov, z uzavretých zmlúv, z dobrovoľného rozhodnutia účtovnej jednotky splniť si povinnosť voči tretím stranám, napríklad ak na základe konania účtovnej jednotky v minulosti, zverejnenia pravidiel alebo oznámenia o uznaní zodpovednosti účtovnej jednotky tretia strana očakáva, že takáto povinnosť bude splnená.

Rezervy sa môžu vytvárať na

a) rekultiváciu pozemkov, uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí,

b) zamestnanecké požitky,

c) náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov alebo obalov,

d) nevyfakturované dodávky a služby,

e) náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky alebo výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia,

f) prebiehajúce a hroziace súdne spory,

g) iné významné riziká a straty súvisiace s činnosťou účtovnej jednotky.

Rozpis jednotlivých rezerv aktuálnych pre danú organizáciu:

Pri každom druhu rezervy bude uvedené:

- podrobný rozpis účelu rezervy,

- postup účtovnej jednotky pri odhade výšky rezervy, napr. aké podklady boli použité pri určovaní výšky rezervy, resp. výpočtu rezervy,

- vymedzenie zodpovednosti za prípravu podkladov k výpočtu rezervy a samotný výpočet rezervy

- vymedzenie zodpovednosti za schvaľovanie rezervy pred jej zaúčtovaním

- termíny na vyhotovenie podkladov k výpočtu rezervy, na výpočet rezervy, na schválenie rezervy a na zaúčtovanie rezervy

- faktory, ktoré ovplyvňujú dobu tvorby a dobu čerpania rezervy.

- uvedenie účtov na ktoré sa účtujú rezervy v súlade s platnou účtovou osnovou organizácie (existujúce analytické účty). Uvedenie súvzťažnosti.

Rezerva na