dnes je 26.9.2020

Input:

Smernica o zásadách účtovania nákladov a výnosov, časového rozlíšenia v PO

13.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.8.1 Smernica o zásadách účtovania nákladov a výnosov, časového rozlíšenia v PO

Ing. Miriam Majorová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Názov organizácie:    
Názov internej smernice: Zásady účtovania nákladov a výnosov, časového rozlišovania  
Poradové číslo smernice:    
Dátum vyhotovenia interne j smernice:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Prílohy:    
   Útvar/oddelenie/
prac. Zaradenie
 
Meno Dátum Podpis 
Vypracoval:             
Pripomienkoval             
               
               
Schválil:             
Účinnosť internej smernice od    
Účinnosť internej smernice do Odporúčané: koniec bežného účtovného obdobia (31.12.20XX)  

Súvisiaca legislatíva

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve).

Opatrenie MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

Pravidlá časového rozlišovania nákladov a výnosov

Náklady a výnosy sa účtujú podľa týchto zásad:

- náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia,

- opravy nevýznamných nákladov a nevýznamných výnosov minulých účtovných období sa účtujú ako účtovné prípady bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch nákladov alebo výnosov,

- významné sumy opráv nákladov a výnosov minulých účtovných období sa účtujú na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,

- náhrady vynaložených nákladov minulých účtovných období sa účtujú do výnosov bežného účtovného obdobia.

Náklady a výdavky, ktoré sa týkajú budúcich účtovných období, sa časovo rozlišujú ako

- náklady budúcich období na účte 381 – Náklady budúcich období a 382 – Komplexné náklady budúcich období,

- výdavky budúcich období na účte 383 – Výdavky budúcich období.

Výnosy a príjmy, ktoré sa týkajú budúcich účtovných období, sa časovo rozlišujú ako

- výnosy budúcich období na účte 384 – Výnosy budúcich období,

- príjmy budúcich období na účte 385 – Príjmy budúcich období.

Kritériom pre účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, suma a je určené obdobie, ktorého sa týkajú.

Na účty časového rozlíšenia sa vzťahuje dokladová inventúra a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť existencie časového rozlišovania.

Náklady a výnosy sa účtujú na príslušných účtoch nákladových druhov a výnosových položiek časovo rozlíšené, s výnimkou nákladových druhov, ktoré tvoria komplexné náklady budúcich období. Vznik komplexných nákladov budúcich období sa po prvotnom zaúčtovaní na príslušných účtoch nákladových druhov v účtovej triede 5 účtuje v prospech účtu 655 a na ťarchu účtu 382 a ich zúčtovanie v prospech účtu 382 a na ťarchu účtu 555.

Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov s vymedzením zodpovednosti a termínov predkladania podkladov k zaúčtovaniu časového rozlíšenie nákladov a výnosov.

Účet 381 - Náklady budúcich období

Na účte 381 sa účtujú výdavky bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach, a to konkrétnych účtov v účtovej triede 5:

- predplatné novín a časopisov,

- vopred platené nájomné za prenájom majetku,

- poistenie majetku hradené vopred,

- paušál platený vopred za mobilné telefóny.

Náklady budúcich období k 31.decembru zaúčtuje účtovné oddelenie pri ich úhrade, pri uskutočnení výdavku, a to na základe účtovných dokladov. Náklady budúcich období sa zaúčtujú na stranu MD účtu 381 a na stranu D účtu 22x alebo 211.

Účtovným dokladom pre zaúčtovanie nákladov budúcich období sú:

- prvotné doklady - faktúry, zmluvy a pod.,

- doklady o výdavku (výpis z BU, pokladničný výdavkový doklad)

Tieto účtovné doklady sú aj súčasťou inventarizácie zostatku účtu 381 k 31. decembru.

Náklady budúcich období sú zúčtované na príslušný účet nákladov v účtovnom období, s ktorým časovo rozlíšené náklady vecne súvisia. Za zúčtovanie nákladov budúcich období je zodpovedné účtovné oddelenie. Náklady budúcich období sa zúčtujú na stranu MD príslušného účtu nákladov a na stranu D účtu 381.

Účet 383 – Výdavky budúcich období

Na účte 383 sa účtuje časové rozlíšenie nákladov bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú výdavkov v určitých budúcich obdobiach. Je známe, že výdavok sa uskutoční v určitom, známom čase a v určitej, známej výške. Sú to napríklad:

- nájomné, platené pozadu,

- úroky z úverov platené pozadu,

- iné náklady z dodávateľských faktúr, ktoré dodávateľ fakturoval v nasledujúcom účtovnom období, ale vecne súvisia s bežným účtovným obdobím,

Výdavky budúcich období k 31.decembru zaúčtuje účtovné oddelenie najneskôr do 20 januára nasledujúceho účtovného obdobia. a to na základe účtovných dokladov. Výdavky budúcich období sa zaúčtujú na stranu MD príslušného účtu nákladov a na stranu D účtu 383.

Účtovným dokladom pre zaúčtovanie nákladov budúcich období sú:

prvotné doklady - faktúry, zmluvy a pod.

Tieto účtovné doklady sú aj súčasťou inventarizácie zostatku účtu 383 k 31. decembru.

Zúčtovanie výdavkov budúcich období sa vykoná pri uskutočnení výdavku. Za zúčtovanie výdavkov budúcich období je zodpovedné účtovné oddelenie. Zúčtovanie výdavkov budúcich období sa zaúčtuje na stranu MD účtu 383 a na stranu D účtu 22x alebo 211.

Účet 384 - Výnosy budúcich období

Na účte 384 sa účtujú príjmy v bežnom účtovnom období, ktoré vecne patria do výnosov budúcich období. Sú to napríklad:

- nájomné prijaté vopred,

- sumy prijatých paušálov vopred na zabezpečenie servisných služieb,

- predplatné prijaté vopred.

Výnosy budúcich období k 31.decembru zaúčtuje účtovné oddelenie pri príjme peňažných prostriedkov, a to na základe účtovných dokladov. Výnosy budúcich období sa zaúčtujú na stranu MD účtu 22x alebo 211 a na stranu D účtu 384.

Účtovným dokladom pre zaúčtovanie výnosov budúcich období sú:

- prvotné doklady - faktúry, zmluvy a pod.

- doklady o príjme (výpis z BU, pokladničný príjmový doklad).

Tieto účtovné doklady sú aj súčasťou inventarizácie zostatku účtu 384 k 31. decembru.

Výnosy budúcich období sú zúčtované na príslušný účet výnosov v účtovnom období, s ktorým časovo rozlíšené výnosy vecne súvisia. Za zúčtovanie výnosov budúcich období je zodpovedné účtovné oddelenie. Výnosy budúcich období sa zúčtujú na stranu MD účtu 384 a na stranu D príslušného účtu výnosov.

Na účte 384 sa účtujú aj transfery prijaté na obstaranie dlhodobého majetku. Transfery na obstaranie dlhodobého majetku sa rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému majetku, na obstaranie ktorého bol transfer poskytnutý, od doby zaradenia tohto majetku do užívania.

Transfer na nákup pozemku, ktorého poskytnutie je podmienené výstavbou na tomto pozemku sa rozpustí do výnosov počas určenej doby odpisovania stavby.

Za zúčtovanie transferov do výnosov je zodpovedné účtovné oddelenie.

Na účte 384 sa účtujú aj k 31. decembru nespotrebované bežné transfery od iného subjektu ako zriaďovateľ.

Za zúčtovanie bežných transferov do výnosov nasledujúceho účtovného obdobia, je zodpovedné účtovné oddelenie.

Účet 385 - Príjmy budúcich období

Na účte 385 sa účtujú časovo rozlíšené výnosy, ktoré časovo a vecne patria do bežného účtovného obdobia, ale neboli prijaté v bežnom účtovnom období. Príjem bude uskutočnený v určitých budúcich účtovných obdobiach. Sú to napríklad:

- úroky z termínovaných vkladov, pokiaľ účtovná jednotka presne vie výšku úrokov,

- nájomné platené pozadu.

Príjmy budúcich období k 31.decembru zaúčtuje účtovné oddelenie najneskôr