dnes je 3.12.2020

Input:

552/2003 Z.z., Zákon o výkone práce vo verejnom záujme, v znení účinnom k 1.1.2020

552/2003 Z.z.
ZÁKON
zo 6. novembra 2003
o výkone práce vo verejnom záujme
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
365/2004 Z.z.
1. 7. 2004
mení § 5 ods. 2
369/2004 Z.z.
1. 7. 2004
mení § 9 ods. 2
330/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení § 3
490/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
151/2010 Z.z.
1. 7. 2010
mení a dopĺňa § 9b, § 13c a poznámky pod čiarou
257/2011 Z.z.
1. 9. 2011
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
361/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa § 1 a § 13ba
103/2014 Z.z.
1. 7. 2014
mení a dopĺňa § 5 a poznámku pod čiarou
307/2014 Z.z.
1. 1. 2015
dopĺňa § 8 a poznámku pod čiarou
375/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení § 1 a § 8
354/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení § 9
55/2017 Z.z.
1. 6. 2017
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
243/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa § 1 a poznámku pod čiarou
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 3, § 5 a poznámku pod čiarou
470/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa § 3 a 13b
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet a pôsobnosť zákona
(1) Tento zákon upravuje práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov pri výkone práce vo verejnom záujme.
(2) Tento zákon sa vzťahuje na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme k zamestnávateľom, ktorými sú
a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a právnické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy,
b) právnické osoby zriadené zákonom, právnické osoby zriadené štátnym orgánom, obcou alebo vyšším územným celkom podľa osobitného predpisu1) a verejné výskumné inštitúcie,1a)
c) právnické osoby založené štátnym orgánom, obcou alebo vyšším územným celkom, ak majetková účasť alebo súčet majetkovej účasti štátu, obce alebo vyššieho územného celku je viac ako 67 %,
d) iné právnické osoby založené štátnym orgánom, obcou alebo vyšším územným celkom, u ktorých väčšinu členov riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov navrhuje štátny orgán, obec alebo vyšší územný celok.
(3) Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov právnickej osoby podľa odseku 2 písm. c) sa nevzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak majetková účasť alebo súčet majetkovej účasti štátu, obce alebo vyššieho územného celku sa zníži pod úroveň 67 %, a to odo dňa prevodu majetkovej účasti.
(4) Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vzťahuje Zákonník práce, ak tento zákon alebo osobitný predpis2) neustanovuje inak.
(5) Tento zákon sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce.
(6) Činnosť člena okrskovej volebnej komisie, zapisovateľa okrskovej volebnej komisie, člena okrskovej komisie pre referendum, zapisovateľa okrskovej komisie pre referendum, sčítacieho komisára a člena komisie obecného zastupiteľstva sa nevykonáva v pracovnoprávnom vzťahu.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
(1) Zamestnanec podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi uvedenému v § 1 ods. 2 pri výkone práce vo verejnom záujme, ako aj štatutárny orgán, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi.
(2) Verejný záujem podľa tohto zákona je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo väčšine občanov. U zamestnancov zamestnávateľa, ktorými sú právnické osoby podľa § 1 ods. 2 písm. c), výkon práce vo verejnom záujme je aj plnenie povinností zamestnancov v záujme týchto právnických osôb podľa Obchodného zákonníka.
(3) Osobný záujem podľa tohto zákona je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech zamestnancovi alebo jemu blízkym osobám.3)
(4) Rozpor záujmov podľa tohto zákona je skutočnosť, ak zamestnanec uprednostní osobný záujem pred verejným záujmom.
§ 3
Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme
(1) Zamestnancom podľa tohto zákona sa môže stať fyzická osoba, ktorá
a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b) je bezúhonná,
c) spĺňa kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady, ak to vyžaduje osobitný