dnes je 7.12.2023

Najnovšie

Podrobnosti k vyhláške č. 447/2023 Z. z. - Vyhláška MH SR, ktorou sa mení vyhláška č. 364/2023 Z. z., ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie SRGarancia

1.12.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Na ochranu obchodnopolitických alebo iných dôležitých záujmov Slovenskej republiky alebo na zabezpečenie plnenia medzinárodných záväzkov možno všeobecne záväzným právnym predpisom obmedziť alebo zakázať vykonávanie zahranično-hospodárskych činností alebo prevoz tovaru územím Slovenskej ...

Podrobnosti k vyhláške č. 446/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadeniaGarancia

30.11.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Cieľom poslednej novely vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia je zabezpečiť transpozíciu: delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2023/1437 zo 4. mája 2023, ktorou ...

Výklad k zákonu č. 443/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonovGarancia

29.11.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Z dôvodu posilnenia práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, pri nespôsobilosti na prácu a pri strate živiteľa, 25. novembra nadobudla účinnosť novela zákona č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súčasnosti ...

Podrobnosti k vyhláške č. 442/2023 Z. z. - Vyhláška MŠP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR č. 419/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapáchGarancia

28.11.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová S cieľom upraviť a doplniť niektoré ustanovenia, ktoré vyplynuli z požiadaviek správcu vodohospodársky významných vodných tokov - Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku, ako aj na základe aplikačnej praxe, a tiež v súvislosti so zmenami v legislatíve a v organizácii ...

Podrobnosti k vyhláške č. 441/2023 Z. z. - Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorou sa mení vyhláška č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípanýchGarancia

28.11.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Ministerstvo pôdohospodárstva, na základe dohody s uznanými chovateľskými organizáciami a ďalšími stavovskými organizáciami zastupujúcich držiteľov ošípaných, 1. júla budúceho roku upravuje maximálnu lehotu na hlásenie zmien v chovoch ošípaných z doterajších troch dní na sedem ...

Podrobnosti k vyhláške č. 440/2023 Z. z. - Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o podrobnostiach týkajúcich sa limitov spotreby pre službu prístupu k internetu alebo k verejne dostupnej interpersonálnej komunikačnej službeGarancia

28.11.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Od nového roku nadobudne účinnosť vykonávací právny predpis vydaný podľa § 84 ods. 13 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o podrobnostiach  týkajúcich sa limitov spotreby pre službu ...

Podrobnosti k vyhláške č. 437/2023 Z. z. - Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytkaGarancia

27.11.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na základe dohody s uznanými chovateľskými organizáciami a ďalšími stavovskými organizáciami zastupujúcimi držiteľov hovädzieho dobytka od 1. júla 2024 upravuje maximálnu lehotu na hlásenie zmien v chovoch hovädzieho ...

Podrobnosti k vyhláške č. 439/2023 Z. z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška MZ SR č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadeníGarancia

27.11.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Prijatím zákona č. 285/2023 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým ...

Podrobnosti k vyhláške č. 436/2023 Z. z. - Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôzGarancia

24.11.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na základe dohody s uznanými chovateľskými organizáciami a ďalšími stavovskými organizáciami zastupujúcimi držiteľov oviec a kôz od 1. júla 2024 upravuje maximálnu lehotu na hlásenie zmien v chovoch oviec a kôz ...

Podrobnosti k vyhláške č. 435/2023 Z. z. - Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 83/2016 Z. z. o mäsových výrobkochGarancia

24.11.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dôvodom zatiaľ jedinej novelizácie vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 83/2016 Z. z. o mäsových výrobkoch je predovšetkým plnenie úlohy C.27. vyplývajúcej z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 79 z 2. februára 2022 k návrhu zákona ...

viac článkov
Najčítanejšie

Vyhlásenie ručiteľa - vzorGarancia

19.6.2023, JUDr. Juraj Mezei, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Juraj Mezei; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Vyhlásenie ručiteľa Podpísaný ručiteľ ...................., rodné číslo: ........................, č. OP: ............................, trvale bytom ....................... vyhlasujem ...

Vzor žaloby proti nečinnosti orgánu verejnej správyArchív

30.9.2022, JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Anna Peťovská, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM. Stiahnuť dokument Krajský súd .................................................................. ...................................................................................... ............................... ...

Vzor dohody o vykonaní práceGarancia

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť dokument DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE uzatvorená podľa  § 226 ZP Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami: Zamestnávateľ: Názov a sídlo spoločnosti:.........................................................   IČO: ................................................................... ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Žaloba o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnancaGarancia

19.6.2023, JUDr. Milada Illašová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Milada Illašová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Okresný súd v ......... (uviesť sídlo súdu)  Žalobca Meno, priezvisko, titul: Pracovné zaradenie: Pracovisko: Trvalé bytom: Štátna príslušnosť: Telefónne číslo: Žalovaný Názov ...

Smernica o poskytovaní naturálnej mzdyGarancia

19.6.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zdeňka Dvoranová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO):         Názov smernice:   O poskytovaní naturálnej mzdy     Prílohy:         Číslo smernice:         Rozsah platnosti:         Za ...

viac článkov
Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Aká je úloha Protimonopolného úradu Slovenskej republiky - rozhovor s predsedom úradu Jurajom Beňom

O hospodárskej súťaži, úlohe Protimonopolného úradu SR, jeho kompetenciách a historicky silných momentoch sme sa rozprávali s predsedom PMÚ ...

ZOZNAM SMERNÍC
 
Zabaliť všetko Rozbaliť všetko
Daňový kalendár
december 2023
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2023 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2023 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Najnovšie články
viac článkov